Bygga, bo och miljö

Skiftnyckeln 1

Karta över fastigheten Skiftnyckeln 1

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022 § 3 antagit rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslutet har den 8 mars 2022 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 9 mars 2022 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 30 mars 2022.

Beslutet har fått laga kraft den 30 mars 2022.

Ändringarnas huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med ny bebyggelse för industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1.

Planområdet berör Skiftnyckeln 1 och är beläget inom Västra industriområdet i Markaryd tätort. Planområdet avgränsas av Verkstadsgatan i norr, av Hannabadsvägen i väster och Järnvägsgatan i öster. Aktuell detaljplan upprättas som ändring av detaljplan och genomförs med standardförfarande.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har

  • varit föremål för samråd under tiden 2021-05-17 t.o.m. 2021-06-18
  • varit föremål för granskning under tiden 2021-10-18 t.o.m. 2021-11-18
  • antagits av Kommunfullmäktige 2022-02-28
  • fått laga kraft 2022-03-30

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida, se Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2022 14:23