Bygga, bo och miljö

Skiftnyckeln 1

Skiftnyckel 1

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2021-10-11 att ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 samt del av Markaryd 9:1 ska ställas ut för granskning.

Granksningdatum
Granskning

Ändringarnas huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med ny bebyggelse för industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1 samt att skapa en säker trafiksituation genom att begränsa allmän genomfartstrafik på Verkstadsgatan.

I gällande plan är aktuell mark inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett u-område som inte får bebyggas samt Allmän platsmark, Gata och Park/Plantering. Ledningar dras om inom Skiftnyckeln 1 och u-område flyttas till nytt läge, byggnadshöjden avses ändras från 8 meter till 12 meter samt att Verkstadsgatan avses stängas för allmän genomfartstrafik.

Planområdet berör Skiftnyckeln 1 samt del av Markaryd 9:1 (Verkstadsgatan) och är beläget inom Västra industriområdet i Markaryd tätort. Planområdet, med Verkstadsgatan i norr, avgränsas av Hannabadsvägen i väster och Järnvägsgatan i öster. I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål varpå förslaget till ändring av detaljplan således fortsatt följer översiktsplanens vägledning. Planens syfte stämmer överens med gällande detaljplan. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Granskning

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Efter avslutat samråd har planförslaget reviderats utifrån inkomna synpunkter och en samrådsredogörelse har tagits fram där samtliga skriftliga synpunkter finns redovisade och kommenterade. Granskningshandlingarna sänds ut till sakägare och remissorgan samt finns tillgängliga på nedan platser.

Samtliga handlingar hålls tillgängliga under granskningstiden på följande platser:

Synpunkter

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 18 november 2021. Märk yttrandet med ”Yttrande: ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1” och skicka till miljö- och byggenheten:

  • Yttrande per mejl skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Inkomna yttranden redovisas och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas efter granskningstidens slut och kommer att finnas tillgängligt i samband med antagandet av detaljplanen.

Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om er fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds ni förmedla denna information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2021 07:35