Bygga, bo och miljö

Skiftnyckeln 1 - Samråd

Ändring av detaljplan Skiftnyckel 1

Ändring av detaljplan Skiftnyckel 1

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2021-10-11 att ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 samt del av Markaryd 9:1 ska ställas ut för granskning.

Förslag till ändring av detaljplan är utsänt för samråd fr.o.m. 2021-05-17 t.o.m. 2021-06-18
Granskning

Ändringarnas huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med ny bebyggelse för industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1 samt att skapa en säker trafiksituation genom att begränsa allmän genomfartstrafik på Verkstadsgatan.

I gällande plan är aktuell mark inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett u-område som inte får bebyggas samt Allmän platsmark, Gata och Park/Plantering. Ledningar dras om inom Skiftnyckeln 1 och u-område flyttas till nytt läge, byggnadshöjden avses ändras från 8 meter till 12 meter samt att Verkstadsgatan avses stängas för allmän genomfartstrafik.

Planområdet berör Skiftnyckeln 1 samt del av Markaryd 9:1 (Verkstadsgatan) och är beläget inom Västra industriområdet i Markaryd tätort. Planområdet, med Verkstadsgatan i norr, avgränsas av Hannabadsvägen i väster och Järnvägsgatan i öster. I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål varpå förslaget till ändring av detaljplan således fortsatt följer översiktsplanens vägledning. Planens syfte stämmer överens med gällande detaljplan. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Samråd

Förslag till detaljplan för Skiftnyckeln 1 är utställt för samråd fr.om. 2021-05-17 t.o.m. 2021-06-18. Samrådets syfte är att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter. Samrådshandlingarna sänds ut till sakägare och remissorgan samt finns tillgängliga på nedan platser.

Samtliga handlingarna hålls tillgängliga under samrådstiden på följande platser:

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och ska ha inkommit till miljö- och byggenheten
senast fredagen den 18 juni, 2021.

  • Digitalt yttrande skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.

Märk mejlrubriken / brevet med ”Yttrande över ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1”. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021 11:19