Bygga, bo och miljö

Del av kv Asken

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade den 12 december 2022 om samråd för ny detaljplan för del av kv. Asken under perioden 19 december, 2022 – 17 februari, 2023.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av kv. Asken, Markaryds kommun. Föreslaget planområde ligger i kv. Asken i östra delarna av Markaryds centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med inriktning seniorboende samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Attraktiv boendemiljö med gemensamma ytor och mötesplatser är vägledande tema vid framtagande av detaljplanen.

I gällande översiktsplan från 2022 är området redovisat för mångfunktionell bebyggelse varpå förslaget till ny detaljplan således fortsatt bedöms följa översiktsplanens vägledning. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Planärendet genomförs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900) och är;

  • föremål för samråd under tiden 2022-12-19 t.o.m. 2023-02-17.

Samrådets syfte är att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådstiden varar mellan den 19 december 2022 – 17 februari 2023. Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 17 februari 2023. Märk yttrandet med ” Yttrande över detaljplan Asken” och skicka till miljö- och byggenheten:

  • Yttrande via mejl skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande via post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Samrådshandlingarna hålls tillgängliga under samrådstiden på denna sida i boxarna ovan samt i receptionen i Markaryds kommunhus (se Besöksadress, längre ner på denna sida).

Har du frågor eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2022 15:00