Eldningsförbud

Från och med den 11 maj råder generellt eldningsförbud i Markaryds kommun. Anledningen till eldningsförbudet är att minska risken för skogsbränder.

Stäng meddelande

Del av kv Asken

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade den 22 maj 2022 om granskning för ny detaljplan för del av kv. Asken under perioden 25 maj 2023 – 07 juni 2023.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av kv. Asken, Markaryds kommun. Föreslaget planområde ligger i kv. Asken i östra delarna av Markaryds centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med inriktning seniorboende samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Attraktiv boendemiljö med gemensamma ytor och mötesplatser är vägledande tema vid framtagande av detaljplanen.

I gällande översiktsplan från 2022 är området redovisat för mångfunktionell bebyggelse varpå förslaget till ny detaljplan således fortsatt bedöms följa översiktsplanens vägledning. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Planärendet genomförs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900) och är;

  • föremål för granskning under tiden 2023-05-25 t.o.m. 2023-06-07.

Granskningens syfte är att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2023 16:03