Bygga, bo och miljö

Gamla järnvägsvallen

Ny detaljplan. Gamla järnvägsvallen

Ny detaljplan. Gamla järnvägsvallen

Nu är samrådet avslutat och vi tackar för inkomna synpunkter. Planförslaget kommer nu att bearbetas och inkomna synpunkter kommer att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Gamla järnvägsvallen, Markaryds kommun. Planområdet är beläget inom Västra industriområdet i de västra delarna av Markaryd tätort och gränsar till Kronobergsgatan i norr och Hantverksgatan i söder.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att, genom upprättande av en ny detaljplan för ”Gamla järnvägsvallen”, ändra området avsatt för järnvägsändamål och parkmark mellan kvarteret Beckasinen och fastigheten Markaryd 34:4 så att ett sammanhängande område för industriändamål erhålles samt att parkering möjliggörs inom del av Markaryd 34:4.

I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål varpå förslaget till ny detaljplan således fortsatt bedöms följa översiktsplanens vägledning. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Planärendet genomförs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900) och har;

  • varit föremål för samråd under tiden 2022-04-14 t.o.m. 2022-05-13. Samrådets syfte har varit att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter.
  • Planförslaget kommer nu att bearbetas utifrån bl.a. inkomna synpunkter som framförts under samrådstiden. Dessa synpunkter kommer även att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse. När planförslaget har bearbetats är nästa steg i planprocessen granskning.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2022 09:42