Eldningsförbud

Från och med den 11 maj råder generellt eldningsförbud i Markaryds kommun. Anledningen till eldningsförbudet är att minska risken för skogsbränder.

Stäng meddelande

Gamla järnvägsvallen

Ny detaljplan. Gamla järnvägsvallen

Ny detaljplan. Gamla järnvägsvallen

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade den 17 april 2023 om granskning av ny detaljplan för Gamla järnvägsvallen.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för Gamla järnvägsvallen, Markaryds kommun. Planområdet är beläget inom Västra industriområdet i de västra delarna av Markaryd tätort och gränsar till Kronobergsgatan i norr och Hantverksgatan i söder.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att, genom upprättande av en ny detaljplan för ”Gamla järnvägsvallen”, ändra området avsatt för järnvägsändamål och parkmark mellan kvarteret Beckasinen och fastigheten Markaryd 34:4 så att ett sammanhängande område för industriändamål erhålles samt att parkering möjliggörs inom del av Markaryd 34:4.

I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål varpå förslaget till ny detaljplan således fortsatt bedöms följa översiktsplanens vägledning. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Planärendet genomförs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900) och har;

  • föremål för granskning under tiden 2023-04-24 t.o.m. 2023-05-19

  • Granskningens syfte är att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningstiden varar mellan den 24 april - 19 maj 2023. Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 19 maj 2023. Märk yttrandet med ”Yttrande: ny detaljplan Gamla järnvägsvallen” och skicka till miljö- och byggenheten:

  • Yttrande via mejl skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande via post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Granskningshandlingarna hålls tillgängliga under granskningstiden på denna sida samt i receptionen i Markaryds kommunhus (se Besöksadress, längre ner på denna sida).

Har du frågor eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2023 12:59