Bygga, bo och miljö

Misterhult 3:17 m.fl Samråd

Misterhult 3:17 m.fl

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2021-01-18 att detaljplan Misterhult 3:17 m.fl. ska ställas ut för samråd.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra utökad bebyggelse för verksamhetsområde med en flexibel användning industri, lager- och logistik, handel och kontor samt centrumändamål. Planområdet är beläget i Markaryd tätort, öster om E4. Planområdet är ej specifikt utpekat i gällande översiktsplan. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med utökat förfarande.

Var finns Misterhult 3:17 m.fl.?

Planområdet är beläget i Markaryd tätort, öster om E4 och norr om Ulvaryds industriområde. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Vad är samråd?

Samrådets syfte är att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter. Samrådshandlingarna sänds ut till sakägare och remissorgan samt finns tillgängliga på följande platser:

Förslag till detaljplan för Misterhult 3:17 m.fl. är utställt för samråd fr. o.m. 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22.

Samråd

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingarna hålls tillgängliga fr.o.m. 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22 på följande platser:

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och inkomna till miljö- och byggenheten senast 2021-02-22.

  • Digitalt yttrande skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.

Märk rubriken / brevet med ”Yttrande över detaljplan för Misterhult 3:17 m.fl..”.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57