Bygga, bo och miljö

Skiftnyckeln 1

Karta över fastigheten Skiftnyckeln 1

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2021-12-09 att godkänna granskningsutlåtandet för ändring av detaljplan för Skiftnyckeln 1 och att sända vidare antagandehandlingarna till Kommunfullmäktige för antagande. Ärendet avses behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022.

Ändringarnas huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med ny bebyggelse för industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1.

I gällande plan är aktuell mark för industriändamål inom Skiftnyckeln 1 planlagd med ett u-område som inte får bebyggas, detta avses tas bort. Byggnadshöjden avses ändras från 8 meter till 12 meter.

Planområdet berör Skiftnyckeln 1 och är beläget inom Västra industriområdet i Markaryd tätort. Planområdet avgränsas av Verkstadsgatan i norr, av Hannabadsvägen i väster och Järnvägsgatan i öster. I gällande översiktsplan från 2010 är området redovisat för industriändamål varpå förslaget till ändring av detaljplan således fortsatt följer översiktsplanens vägledning. Planens syfte stämmer överens med gällande detaljplan. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. Aktuell detaljplan upprättas som ändring av detaljplan och genomförs med standardförfarande.

Planprocessen

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig på väg mot antagande.

Planförslaget har varit föremål för

  • samråd under tiden 2021-05-17 t.o.m. 2021-06-18
  • granskning under tiden 2021-10-18 t.o.m. 2021-11-18.

Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts skriftligen under granskningstiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande.

Handlingarna godkändes av Miljö- och byggnadsnämnden den 9 december 2021 § 90 som skickade handlingarna vidare för antagande av Kommunfullmäktige. Ärendet avses behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022.

Granskningsutlåtande, tillsammans med förslag till antagandehandlingar, finns tillgängliga längre ner på denna sida, se Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2022 08:18