Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Planbesked och planuppdrag

Begäran om planbesked. Planuppdrag.

Begäran om planbesked. Planuppdrag.

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas behöver du ansöka om planbesked. Om kommunen själv beslutar att en detaljplan ska göras så startar arbetet med ett planuppdrag.

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, ska du fylla i en blankett för begäran om planbesked. Du skickar sedan in din ansökan till mbn@markaryd.se .

Begäran om planbesked, blankett för ansökan (öppnas i nytt fönster).

I ansökan ska det framgå adressuppgifter för den som ansöker, person- eller organisationsnummer, vilka fastigheter som berörs och syfte med den önskade förändringen, alltså det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden. Om åtgärden avser en byggnad ska ansökan även innehålla en beskrivning av byggnadens/-ernas karaktär samt ungefärliga omfattning. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, ett uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, såsom exempelvis om husen ska var friliggande eller sammanbyggda. I ansökan ska du även bifoga en karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är sedan skyldig att besluta om planbesked inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan kommit in. Kommunen och den som gjort ansökan kan dock komma överens om annan tid, både kortare och längre.

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete bedöms ha lett fram till en antagen detaljplan. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet.

Om du ansöker om att det ska göras en detaljplan är det du, eller någon annan som ni kommer överens med kommunen om, som betalar för detaljplanen. Kostnaden regleras genom ett så kallat planavtal som tecknas med kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2021 15:28