Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Program

Om det finns principiella frågor som behöver klargöras innan man kan ta fram ett planförslag så behandlas dessa i ett program.

De principiella frågorna kan gälla olika alternativ till lokalisering av en verksamhet eller olika alternativ till hur ett område ska utvecklas. Många detaljplaner har tillräckligt stöd i översiktsplanen eller är så små och obetydliga att program inte behövs.

Syftet med ett programsamråd är att samla in synpunkter på principfrågorna, så att planens inriktning är väl underbyggd innan man går vidare med utformningsdetaljer. Samrådet innebär att ärendet läggs ut på kommunens webbplats, annonseras i den lokala tidningen och skickas till alla berörda, kommunala nämnder och styrelser, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. Ofta hålls också ett samrådsmöte.

När samrådstiden har gått ut sammanfattas alla inkomna synpunkter i en programsamrådsredogörelse och sedan presenteras ett förslag för det fortsatta planarbetet. Eftersom program ofta behandlar ekonomiska frågor eller viktiga kommunala utvecklingsfrågor är det i allmänhet kommunstyrelsen som tar ställning till förslaget. Vissa program kan även föras upp till kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021 08:04