Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Samråd

Samråd

Samråd

När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplanen skickas den ut på samråd. Samrådet är en remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda med flera ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan under planprocessen samt att bidra till ett bättre underlag i planarbetet genom att samla in kunskaper och åsikter om dess framtida utformning. Under tiden som samrådet pågår kan skriftliga synpunkter på planförslaget skickas in, både för det som man tycker är bra och dåligt.

När kommunen tar fram en detaljplan samråder vi bl.a. med dig om du berörs av planen. Samrådet innebär att den pågående detaljplanen läggs ut på kommunens webbplats, oftast under minst 4 veckor, annonseras/kungörs i den lokala tidningen och skickas till alla berörda. De personer som anses vara direkt berörda av planförslaget kallas sakägare och får ett utskick i brevlådan med information om planarbetet. Planförslaget skickas även till berörda kommunala nämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, intresseorganisationer m fl. Ibland hålls också offentligt samrådsmöte. Enklare ärenden annonseras inte i den lokala tidningen.

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget och gör eventuella justeringar och kompletteringar utifrån de synpunkter som inkommit. Kommunen formulerar även en samrådsredogörelse, i vilken de inkomna synpunkterna sammanfattas och beskrivs hur de har hanterats i planarbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021 08:04