Bygga, bo och miljö

Pågående översiktsplanering

Kommunfullmäktiges antagande av översiktsplanen den 27 juni 2022

Kommunfullmäktiges antagande av översiktsplanen den 27 juni 2022

Vår framtida kommun ska präglas av Tillsammans. För denna måluppfyllelse krävs det en god kunskap och förståelse för hur du som lever, bor och verkar här i kommunen vill att framtiden ska se ut. Tillsammans ska vi arbeta för att bevara och utveckla de resurser vi har, ta vara på de möjligheter som finns och ta oss an de utmaningar vi står inför.

Antagande

Antagande

Med den nya visionen som utgångspunkt har vi arbetat fram ett förslag till en ny Översiktsplan. Processen för en översiktsplan styrs av plan- och bygglagens tredje kapitel. Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade den 11 maj 2022 att godkänna förslaget till översiktsplan och att sända vidare antagandehandlingarna till Kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022 § 65 att anta ny översiktsplan för Markaryds kommun. Justerat protokoll med beslutet har den 1 juli 2022 anslagits på kommunens anslagstavla.


Processen för en översiktsplan styrs av plan- och bygglagens tredje kapitel. Innan kommunen antar en översiktsplan ska förslag till översiktsplan ha genomgått ett samråd och en granskning.

Samråd

Förslaget till ny översiktsplan var ute för samråd under perioden 18 juni t.o.m. 31 augusti, 2021. Syftet med samrådet var att ge möjlighet för olika intressenter, såsom medborgarna och myndigheter, till insyn och påverkan för att få fram ett bättre beslutsunderlag. Under samrådet inkom 30 synpunkter vilka har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Utifrån de inkomna synpunkterna har planförslaget sedan bearbetats för att skickas ut för granskning. I samrådsredogörelsen kan du läsa vilka revideringar som gjorts i förslaget utifrån inkomna synpunkter. Samrådsredogörelsen hittar du i Del 4 Synpunkter samråd och granskning.

Granskning

Förslaget till ny översiktsplan var ute för granskning under perioden 21 januari t.o.m. 21 mars, 2022. Syftet med granskningen var att ge möjlighet för olika intressenter, såsom medborgarna och myndigheter, att granska det reviderade förslaget och inkomma med synpunkter. Efter granskningstiden har inkomna synpunkter och de förändringar som synpunkterna gett anledning till sammanställts och redovisats i ett särskilt utlåtande. Utlåtandet hittar du i Del 4 Synpunkter samråd och granskning.

Antagande

Översiktsplanen godkänns av Miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen. Tre veckor efter det att antagandet tillkännagivits på kommunens anslagstavla får översiktsplanen laga kraft.

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade den 11 maj 2022 att godkänna förslaget till översiktsplan och att sända vidare antagandehandlingarna till Kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni 2022 att anta förslaget till ny översiktsplan för Markaryds kommun.

Tid för överklagande

Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas enligt 13 kap. 1 § Plan- och bygglagen (2010:900). En översiktsplan är inte juridiskt bindande varför själva innehållet i översiktsplanen inte kan överklagas. Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas endast om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Alla kommunens medborgare har rätt att överklaga beslutet om att anta planen. Överklagandet ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten, eller till kommunen som skickar ärendet vidare till förvaltningsrätten, för prövning. Ett eventuellt överklagande ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 22 juli 2022. Se mer information i Antagandemeddelande under rubriken Övriga dokument.

En översiktsplan gäller först sedan antagandebeslutet har fått laga enligt 3 kap. 21 § Plan- och bygglagen (2010:900).

De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling samlas i detta dokument som är en viktig del av kommunens översiktsplan. För varje delområde presenteras en övergripande vision och de strategier som kommunen har valt för att uppfylla denna. De strategier som redovisas är oftast exempel på åtgärder eller utredningar som ligger nära i tiden, och som i första hand ska aktualiseras varje mandatperiod.

I denna del sammanställs viktiga planeringsunderlag och fakta. Här redovisas planeringsförutsättningar som miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, infrastruktur och regionala frågor men även områden med skydd i lagstiftningen.

En bedömning av översiktsplanens förslag till förändringar i mark- och vattenanvändningen har gjorts och samlats i denna del. I den analyseras planens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet samt kommentarer och förslag till förändringar som framförda synpunkter gett anledning till, enligt Plan- och bygglagen 3 kap. 11 § (2010:900).

Särskilt utlåtande

Det särskilda utlåtandet innehåller liksom samrådsredogörelsen en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet samt kommentarer och förslag till förändringar som framförda synpunkter gett anledning till, enligt Plan- och bygglagen 3 kap. 17 § (2010:900).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022 14:29

Kontakt

John Karlsson

Näringslivschef

john.karlsson@markaryd.se
043372023