Bygga, bo och miljö

Detaljplaner

Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. Du kan därför bland annat se i detaljplanen vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen, där det står hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplaner enbart för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. Planen består av en karta med en plan- och
genomförandebeskrivning. Detaljplaner ska följa den översiktliga planeringen över ett område. Markaryds översiktsplan kan du läsa mer om under Översiktlig planering.

Detaljplanen är juridiskt bindande

Detaljplanen är ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, till exempel bygglov. 

Så kan du påverka

Vem som helst får lämna synpunkter på ett förslag till detaljplan, men om du äger fastigheter, eller bor inom eller i närheten av planområdet räknas du som sakägare. Då har du rätt att senare överklaga beslutet. Du kan lämna synpunkter på förslaget under samrådet och under granskningsfasen. Om du senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen är granskningsfasen sista chansen att lämna synpunkter.

Om du ska kunna överklaga ett planbeslut måste du även ha lämnat dina synpunkter skriftligt. Kommunala nämnder och en rad statliga organ och ämbetsverk, till exempel länsstyrelsen får också lämna synpunkter.

Alla förslag till detaljplaner finns här på hemsidan samt i fysisk handling på
kommunhuset.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020 10:43

Kontakt

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se
043372076