Bygga, bo och miljö

Del av gymnasieskolan KCM

Bild

Gymnasieskolan KCM

Ny detaljplan för del av fastigheterna Bofinken 18, Bofinken 19, Markaryd 9:1 och Markaryd 14:3

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet med tillhörande lättare industriverksamhet som är sammankopplad med skolans
utbildningsinriktningar.

Planens huvuddrag

År 2012 togs beslut om ett planuppdrag att se över respektive detaljplan för fastigheterna Bofinken 18, Bofinken 19, Markaryd 9:1 och Markaryd 14:3 i Markaryds kommun. Fastigheterna är bPlelägna inom olika kvarter och år 2013 valdes att upprätta en separat detaljplan för respektive kvarter. En sådan fördelning ansågs vara mer ändamålsenlig med hänsyn till kvarterens utformning, karaktär och sammansättning. En planprocess påbörjades
men stannade av efter granskningsskedet 2014 på grund av personalbyte.

Fastighetsägaren, MIBAB, hemställde i en skrivelse 2012 att ändra
markanvändningen på Bofinken 19 från industri till skolverksamhet och industri. Industri kan medföra tung, förorenande och farlig verksamhet vilket är olämpligt att kombinera med skolverksamhet för barn. Platsen ligger också nära transportled för farligt gods. Däremot bedöms området kunna användas för lätt industri och gymnasieskola. 

Samrådsmöte

Torsdagen den 3 maj från klockan 16:30 – 18:30. 
Receptionen, Kommunhuset Markaryd

Yttrande skickas senast tisdagen den 8 maj. Digitalt yttrande skickas till mbn@markaryd.se
Yttrande med post skickas till Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd.

Fysiska handlingar finns utställda på två platser från 2018-04-13 till
2018-05-11. Handlingarna finns på Markaryds kommunhus, och Strömsnäsbruks bibliotek.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se