Bygga, bo och miljö

Markaryd 62:1 Antagande

Markaryd 62:1

Miljö-och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2021-03-15 att godkänna granskningsutlåtandet (II) för detaljplan för Markaryd 62:1 och sända vidare antagandehandlingarna till Kommunfullmäktige för antagande. Planförslaget beräknas gå upp för antagande i Kommunfullmäktige i april, 2021.

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexibel detaljplan som utökar användningstyperna och möjliggör användningen bostäder och förskola.

Var finns Markaryd 62:1?

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Planprocessen

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”antagande”, vilket är illustrerat nedan.

  • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-06-14 t.o.m. 2019-08-16.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning I under tiden 2020-08-26 t.o.m. 2020-09-25.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning II under tiden 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22.

Kommunen har sammanställt de synpunkter som framförts skriftligen under granskningstiden och besvarat dem i ett granskningsutlåtande (II). Detaljplanen godkändes av miljö- och byggnadsnämnden 15 mars 2021 § 26 och protokollet justerades den 15:e mars. Miljö- och byggnadsnämnden har nu skickat handlingarna vidare upp för antagande av kommunfullmäktige, troligtvis kommer handlingarna att antas om ca. 6 veckor. Möjligheten finns då för sakägare att överklaga inom tre veckor från antagandet. Överklagande kan göras först efter att detaljplanen blir antagen av kommunfullmäktige. Om inget överklagande inkommit till kommunen under denna tid så får detaljplanen laga kraft.

Antagande

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2021 11:29

Kontakt

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se
043372076