Bygga, bo och miljö

Misterhult 2:14

Bild

Bilden hämtad ifrån Google Maps

Miljö – och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2019-06-10 om att bevilja för detaljplan Misterhult 2:14 att planen ska ställas ut på samråd.

Vad är ett samråd?

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Samråd ska ske med bland länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Nedanför illustreras vart i detaljplaneprocessen detaljplan för Misterhult 2:14 befinner sig: Detaljplanen befinner sig i den rödmarkerade rutan, samråd. Efter att samrådet har ägt rum kommer det finnas möjlighet att yttra sig fler gånger och det i rutorna för, granskning och antagande.

Vart finns Misterhult 2:14?

Detaljplan för Misterhult 2:14 illustreras i den ruta som markerats med orange.

När är samrådet och vart kan jag ta del av samrådhandlingarna?

Samrådsmöte kommer ske tisdagen den 6 augusti klockan 18:00 – 19:30 på kommunhuset i Markaryd. Eftersom det inte är Markaryds kommun som driver detaljplaneförfarandet är det privat aktör som kommer representera detaljplanen. Markaryds kommun kommer däremot att inkomma med yttrande.

Handlingar finns att ta ladda ner på befintligt sida. Fysiska handlingar finns utställda på Markaryds kommunhus från 2019-06-14 till 2019-08-16. Adress, Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd. Fysiska handlingar finns även på Strömsnäsbruks bibliotek från 2019-06-14 till 2019-08-16. Adress, Nya Åbrovägen 6B, 287 31 Strömsnäsbruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2019

Kontakt

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se
043372076