Bygga, bo och miljö

Ny detaljplan Misterhult 2:14

Miljö-och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2020-08-17 att godkänna antagandehandlingarna för detaljplan Misterhult 2:14 och lämna vidare till Kommunfullmäktige för antagande. Planförslaget beräknas gå upp för antagande i Kommunfullmäktige den 28 september, 2020.

I Markaryds kommun finns behov av tomtmark för etablering av nya företag och det aktuella området är i kommunens översiktsplan utpekat som framtida utbyggnadsområde för industri och handel. Planområdet ligger mellan E4 och Hallarydsvägen nordöst om centrala Markaryd och gränsar direkt till ett befintligt verksamhetsområde. I nuläget är området ej detaljplanelagt. Den nya detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att medge etablering av icke störande verksamheter, kontor, detaljhandel, restaurang, tekniska anläggningar och viss tillverkning. Tillfart och angöring till planerat område sker via Hallarydsvägen.

Var finns Misterhult 2:14?

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum och väster om E4. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Planprocessen

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”antagande”, vilket är illustrerat nedan.

  • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-06-14 t.o.m. 2019-08-16.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2020-02-10 t.o.m. 2020-03-20

Planförslaget får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2020

Kontakt

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se
043372076