Bygga, bo och miljö

Ny detalplan - Sjögården

Miljö-och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2020-10-12 att godkänna antagandehandlingarna för detaljplan kv. Enen, Sjögården och lämna vidare till Kommunfullmäktige för antagande. Planförslaget beräknas gå upp för antagande i Kommunfullmäktige i november, 2020.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra utökad bebyggelse för trygghetsbostäder, bostäder, vård och centrumändamål för kv. Enen med hänsyn till platsens stora rekreationsvärden med grönskande natur och sjö.

Var finns kv. Enen, Sjögården?

Planområdet är beläget i centrala Markaryd tätort. Det ligger strax nordost om centrum, vid Getesjöns södra strand. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Planprocessen

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”antagande”, vilket är illustrerat nedan.

  • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-11-20 t.o.m. 2020-01-20.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2020-06-2 t.o.m. 2020-08-21.


Planförslaget får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2020 13:57

Kontakt

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se
043372076