Bygga, bo och miljö

Översiktlig planering

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen ska redovisas särskilt.

Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad (läs mer under rubriken Fördjupningar av och tillägg till översiktsplan) för vissa delar, till exempel en tätort. Att bedöma konsekvenserna av olika alternativ är en viktig del av arbetet. Det ska vara lätt att förstå planens innebörd och konsekvenser.

Markaryd år 2030

För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige göra en aktualitetsprövning som innebär att man tar ställning om planen är aktuell. Markaryds kommunfullmäktige har under mandatperioden 2014 – 2018 aktualitetsprövat nuvarande Översiktsplan.

Markaryds kommun har däremot påbörjat arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan som förväntas bli klar under mandatperioden 2018 – 2022. Arbetet från initiering till beslut beräknas till cirka 2,5 år och har inledningsvis påbörjats under våren 2018 .

Vem kan vara med och påverka utformningen av Markaryd 2030?

Ett genomförande av planen bygger på deltagande från många aktörer såsom kommunens medborgare, markägare, byggföretag och föreningar. Andra är exempelvis Trafikverket som ansvarar för de större vägarna och Region Skåne och Kronoberg som tillhandahåller kollektivtrafiken.

En översiktsplan ska samrådas och ställas ut (utställning). Allmänheten och berörda ska ges tillfälle att lämna sina synpunkter på planen, först under samrådet och sedan under utställningen. Efter samrådet sammanställs samtliga inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planen revideras och kompletteras och ställs ut på nytt. Utställningstiden ska vara minst 8 veckor. Efter utställningstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande, i utlåtandet ska det framgå vilka synpunkter som kommit in och vilka ändringar i planen som föreslås. Ändras planen mer än redaktionellt efter utställningen ska planen ställas ut på nytt. Slutligen sker antagande av planen av kommunfullmäktige.

Innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas

Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

Översiktsplanens innehåll kan därför inte heller överklagas. Det är endast förfarandet när kommunen upprättar översiktsplanen som går att överklaga, det vill säga om kommunen inte följt plan- och bygglagens procedurregler. Detta görs till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.

          
Fördjupningar av och tillägg till översiktsplan

En översiktsplan ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. En sådan fördjupning kan göras samtidigt med den kommunomfattande planen och ingå i denna som ett särskilt kapitel. Den kan också göras senare, vilket innebär att översiktsplanen då ändras för det området.

Tätorter och kommundelar kan fördjupas

Exempel på områden som kan behandlas med fördjupning är tätorter och kommundelar där det är särskilt stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk, såsom kustavsnitt med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. En fördjupning kan också avse ett planerat utbyggnadsområde.  Där man vill klara ut huvuddragen i markanvändning, kvartersstruktur och gatunät, men där man inte vill eller kan upprätta detaljplan för hela området samtidigt. 

Planområdets storlek och karaktär påverkar hur fördjupningen utformas. Hur detaljerad den ska vara beror på fördjupningens syfte och på de aktuella planeringsfrågorna. Fördjupningar kan därför få varierande innehåll och täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. De tjänar som mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen och detaljplanen. 

Fördjupningar av och tillägg till översiktsplan Markaryd 2030

Markaryds kommun kommer under 2018 att påbörja arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan. Uppdatering på denna sida kommer ske om kommunen väljer att arbeta med fördjupningar till översiktsplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14

Kontakt

John Karlsson

Bygg- o Miljöchef

john.karlsson@markaryd.se
043372065