Bygga, bo och miljö

Eget avlopp

När det inte är möjligt att ansluta till det kommunala ledningsnätet får du istället ansöka om att få göra ett enskilt avlopp.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

I avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tillräckligt kan det leda till smittspridning. De flesta mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan skapa sjukdom.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan påverka både yt- och grundvatten och det kan förorena både din egen och grannars vattentäkter. Avloppsvatten kan också påverka badvatten och vattendrag. Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från växtnäringsämnen bidrar också till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel av näringsämnen, särskilt fosfor, till vattendrag och sjöar. Det bidrar till igenväxning, men kan även leda till syrebrist och fiskdöd. 

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kontrollera och sköta avloppsanläggningen. Har du en regelbunden tillsyn och skötsel av avloppsanläggningen bidrar det till att livslängden förlängs och reningen förbättras.

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att avloppsanläggningen fungerar. Med fungerande avlopp menas att avloppsvattnet inte bara rinner undan utan också renas tillräckligt. Du kan ta hjälp av guiden ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” för att avgöra när det är dags att åtgärda avloppsanläggningen. Innan du vidtar några åtgärder bör du kontrollera om du behöver tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Det går bra att kontakta miljö- och byggenheten för frågor.

En enskild avloppsanläggning behöver skötsel för att fungera som den ska. Nedan följer några tips på vad du kan göra för att sköta om din avloppsanläggning.

  • Töm slamavskiljaren regelbundet, tömningarna ska utföras av det kommunala bolaget SSAM. Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Har du en sommarstuga eller av annan anledning inte nyttjar bostaden heltid finns det möjlighet att söka om förlängt tömningsintervall.
  • Fyll upp slamavskiljare med vatten direkt efter tömning. Slamavskiljaren måste vara fylld upp till utloppsröret för att avskiljningen ska fungera.
  • Använd skonsamma kemikalier och häll inte ut miljöskadliga ämnen i avloppet. Det är bakterier som står för en stor del av reningen i avloppsanläggningen och det är viktigt att dessa inte slås ut.
  • Anpassa flödet till avloppsanläggningen till vad den är dimensionerad för. När för mycket avloppsvatten avleds till avloppsanläggningen på kort tid hinner inte slamavskiljaren med och efterföljande reningssteg riskerar att sätta igen.
  • Har du filter för rening av dricksvattnet, avled inte vatten från backspolning till avloppsanläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2022 12:07

Kontakt

Jonas Lindeberg

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

jonas.lindeberg@markaryd.se
043372322