Anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp

Ska du göra en ny avloppsanläggning eller ändra i den befintliga måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Innan du fyller i ansökan är det bra att ta hjälp av en sakkunnig, till exempel en gräventreprenör, när du planerar avloppsanläggningen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att en ansökan eller anmälan görs.

Du hittar blanketten för ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning längst ner på sidan. När du skickar in blanketten ska du bifoga en situationsplan.

Arbetet med den nya/ändrade avloppsanläggningen får påbörjas tidigast när miljö- och byggnämndens beslut tagits emot. 

Tillstånd eller anmälan?

Tillstånd krävs för:

 • Ny avloppsanläggning för WC och BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
 • Ny avloppsanläggning för endast BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten) i vattenskyddsområden, fritidsområdet i Ekeryd samt inom Bolmentunnelns hänsynsområde
 • Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
 • Anslutning av WC till en befintlig avloppsanläggning, även vid anslutning av ytterligare WC

Anmälan krävs för:

 • Ny avloppsanläggning för endast BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
 • Ändring av avloppsanläggning för endast BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
 • Ändring av avloppsanläggning med eller utan WC (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning men ingen ändring av plats eller teknik)

Blanketter för ansökan/anmälan samt entreprenörsrapport finns på Blanketter och e-tjänster.

 

 Planera för nytt avlopp

Du hittar information om hur du ska gå tillväga och vad du ska tänka på när ett nytt avlopp ska anläggas på Avloppsguidens hemsida. Vilken typ av avloppsanläggning som passar och vilka skyddsavstånd som krävs avgörs av
förhållanden på platsen.

När du planerar för en ny avloppsanläggning bör du börja med att undersöka var närliggande brunnar finns. Det är viktigt att avloppsanläggningar placeras tillräckligt långt från brunnar, detta gäller avstånd både till dricksvattenbrunnar och energibrunnar (bergvärme). Hur långt skyddsavstånd som behövs beror bland annat på om avloppet placeras uppströms eller nedströms, och vilken jordart det är i området. När en avloppsanläggning för WC-avlopp placeras nedströms en vattenbrunn bör skyddsavståndet vara minst 50 meter.

Markundersökningar måste göras innan en infiltration eller markbädd anordnas. Det vanligaste sättet att göra markundersökning är att gräva provgropar. Förutom provgropar kan det ibland behövas andra undersökningar, till exempel siktanalyser eller perkolationstest.

En eller flera gropar grävs på den plats där infiltrationen/markbädden
planeras. Groparna grävs till minst två meters djup eller ner till berg.
Grävningen ska göras på sådant sätt att markens olika skikt tydligt kan ses, jordmassor bör läggas upp invid gropen så att jord från alla skikt är synliga.

Kontakta miljö- och byggenheten för besök på plats när provgrop har grävts.

Ibland finns det inte plats för en avloppsanläggning på den egna tomten. Då kan du tvingas lägga anläggningen på en grannfastighet. När en avloppsanläggning placeras på annans mark måste berörda fastighetsägare ge lov. Du behöver då skicka med ett servitut tillsammans med din ansökan.

Mer information om servitut finns på Lantmäteriets hemsida.

Under arbetet med den nya eller ändrade avloppsanläggningen ska tydliga foton tas. Bilderna ska visa samtliga steg i anläggningsarbetet. Följande bör visas:

 • Slamavskiljarens placering i förhållande till huset
 • Anslutning av rörledning till slamavskiljare
 • Schaktbotten för infiltrationsanläggningen/markbädden
 • Infiltrationens/markbäddens uppbyggnad
 • Infiltrationsanläggningens utseende innan sluttäckning

Entreprenören ska fylla i blanketten entreprenörsrapport. Ifylld blankett och foton från anläggningsarbetet ska skickas till miljö- och byggenheten så snart avloppsanläggningen är klar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:32