Bygga, bo och miljö

Avloppsinventering

År 2019 kommer en omfattande inventering av alla enskilda avlopp påbörjas i hela Markaryds kommun. Kommunen kommer inventeras
områdesvis och boende i respektive område kommer att få information om när det är dags för deras fastighet att bli inventerad.

Varför?

I Markaryds kommun finns idag ungefär 2200 enskilda avlopp varav många av dessa är helt okända för kommunen. Enskilda avloppsanläggningar räknas som miljöfarlig verksamhet och måste följa de riktlinjer som finns i
miljöbalken (1998:808) samt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är kommunens som är den ansvariga tillsynsmyndigheten för enskilda avlopp och ska se till att de lagar som finns efterföljs.

De nationella miljömålen har satt ett led av händelser i rörelse, därför har många kommuner bestämt att se över avloppshanteringen och nu har även kommunfullmäktige i Markaryd bestämt att en fullskalig avloppsinventering ska påbörjas i kommunen. Ingen övergödning, grundvatten av god kvalité och levande sjöar och vattendrag är några av de miljömål som berör avloppshantering och som har gett kommunerna vissa kriterier. Det har länge varit på agendan att en inventering av enskilda avlopp ska påbörjas och genom kommunens jobb med Agenda 2030 bestämdes att en avloppsinventering av kommunens alla enskilda avlopp skulle påbörjas.

Avloppsvatten innehåller höga halter av fosfor och kväve, ämnen som finns naturligt i vatten och mark men som vid ett överskott skapar obalans och orsakar övergödning. Övergödning är ett stort problem i Sverige, framförallt östersjön lider av svåra fall av övergödning men även lokala vattendrag riskerar att övergödas om inga åtgärder vidtas. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har idag enskilda avlopp och många av dessa är bristfälliga och behöver åtgärdas.

Det är inte bara näringsämnen som är ett problem gällande avlopp. Avloppsvatten bidrar också till utsläpp av fekalier och det finns en stor risk att
smittoämnen släpps ut i grundvattnet om reningen är otillräcklig. Detta kan i
sin tur leda till att dricksvatten och vattendrag förorenas och äventyrar såväl
människors som djurs hälsa.

Hur kommer inventeringen gå till?

Miljö- och byggenheten börjar med att skicka ut ett informationsbrev där ni kommer att informeras om att ni ingår i området som kommer bli inventerat härnäst. Med informationsbrevet kommer vi även skicka med en enkät där vi vill att ni fyller i uppgifter om er avloppsanläggning så korrekt som möjligt för att vi ska kunna göra en första bedömning. Det är också viktigt att fylla i situationsplanen så
att vi hittar ert avlopp när vi är ute på plats. Skulle ni tappat bort eran
enkät eller behöver en ny kan ni skriva ut en extra, länk finns längst ned på sidan.

I informationsbrevet kommer ni att bli inbjudna till ett
informationsmöte där ni kan få fördjupad kunskap om varför vi genomför detta och vad dina skyldigheter som fastighetsägare är. Vi kommer även öppna upp för en frågestund om det är något ni funderar på kring arbetet. Kan ni inte närvara på mötet är ni välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten om ni har några funderingar. Vanligt återkommande frågor finns under fliken "FAQ".

Efter deadlinen för enkätsvaren har passerat görs en första bedömning. Har ni på enkäten skrivit att du exempelvis har stenkista eller direktutsläpp kommer vi att döma ut ert avlopp direkt utan behov av platsbesök. Det är därför viktigt att ni vet att det ni kryssar i stämmer överens med verkligheten annars kan ert avlopp komma att dömas ut i onödan. Är ni osäkra på vilken typ av avlopp ni har kan ni kontakta miljö- och byggenheten eller gå in på avloppsguiden.se där du hittar
information om olika sorters anläggningar. Ni kan också välja att inte svara på enkäten om ni inte vet vad för typ av anläggning som finns på fastigheten, vi kommer då att göra ett platsbesök för att själva få en uppfattning om vad som finns. De fastigheter vi inte kan döma ut direkt via enkäten kommer vi att göra ett platsbesök på för en vidare bedömning.

Behöver vi besöka din fastighet kommer du i god tid få ett andra brevutskick där det står vilken vecka vi kommer besöka just din fastighet och vad du behöver göra innan vårt besök. Tillsynerna kan ske måndag-fredag klockan 08.00-16.00, vill du som ägare vara med under tillsynen kan du kontakta oss innan vi kommer ut till eran fastighet så kan vi tillsammans bestämma en tid. Har
ni inte bokat en tillsyn kommer vi först kontrollera om ni är hemma, är ingen hemma går vi in på er fastighetsmark. Är ni osäkra på vilka som kommer och besöker er fastighet kan ni alltid fråga efter legitimation. Tänk på att vi aldrig kommer behöva gå in i ert bostadshus för att kolla på eran avloppsanläggning och att ni har rätt att neka ett sådant tillträde, övrigt tillträde sker med stöd av miljöbalken 28 kap. 1 §.

Efter platsbesöket kommer vi att göra en bedömning utifrån vad vi såg på plats. Ni kommer efter det att få ut en rapport om ert avlopp är godkänt, i rapporten kommer det stå om vi såg någon avvikelse som kommer att behöva åtgärdas på sikt. Det kommer också stå information om ungefär när nästa tillsyn kommer äga rum. Har ditt avlopp blivit underkänd kommer du istället få ut en kommunicering
om att vi överväger att förelägga er fastighet med förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Kommuniceringen är inget formellt beslut utan är till för att ge er en chans att göra ett utlåtande över våran bedömning innan vi tar ett beslut. När kommuniceringstiden är över väger vi in era utlåtande i bedömningen och tar sedan ett beslut. Beslutar vi om förbud kommer beslutet skickas hem till er där det kommer framgå från vilket datum förbudet börjar gälla.

Har ett förbud utfärdats på fastigheten vill vi att ni skickar in en ansökan eller anmälan så snart som möjligt. Mer information om när en ansökan behövs eller bara en anmälan behövs hittar ni under ”anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp”. När ni sedan åtgärdat ert avlopp och vi har godkänt det kommer förbudet att upphävas. Om ingen information om förändring har kommit in innan förbudet börjar gälla kommer ni att få ett påminnelsebrev. När förbudet sedan
börja gälla och ingen information har framkommit om förändringar så kan ett vitesbelopp bli aktuellt.

Godkända avlopp

För att ett avlopp ska bedömas som godkänt måste vissa kriterier uppfyllas. Ett av dessa kriterier är att avloppsvattnet måste ha en bra slamavskiljning samt en bra efterföljande rening, alternativt att ett minireningsverk installeras, allt
är beroende på markens och omgivningens förutsättningar. Tillstånd är också ett krav för en godkänd anläggning, dock är detta något som miljö- och byggenheten inte ger ut i efterhand. Anlägger du ett avlopp utan giltigt tillstånd kan du komma att behöva betala en miljösanktionsavgift på 5000kr om anläggningen är tillståndspliktig och 3000kr om anläggningen är anmälningspliktig.

Bra tekniska lösningar är en förutsättning men avloppet måste även vara välskött och helt. En för gammal avloppsanläggning riskerar att filtrera för dåligt men kan även ge upphov till slamflykt som riskerar att sätta stopp i rören vilket kan leda till översvämning och stopp i avloppen.

Om du är osäker på att ditt avlopp är godkänt kan du gå in på avloppskolan.se
och avloppsguiden.se där det finns nyttig information för fastighetsägarna. Längst ned på sidan finns även en checklista från avloppsguiden ”är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” för att få en översikt om
ditt avlopp är godkänt eller inte.

Vad behöver du göra?

När ni har fått informationsbrevet och enkäten vill vi att ni fyller i enkäten så
sannhetsenligt som möjligt. Detta kommer underlätta i vår bedömning och det
kommer bidra till att vi inte behöver lägga lika mycket tid i ert ärende, vilket leder till lägre avgifter för er.

Om ett platsbesök blir aktuellt kommer ytterligare ett brev att komma ut, där det står information vad ni behöver förbereda. För att hitta avloppet kommer vi be er att märka ut platsen för brunnen så tydligt som möjligt. Du kan exempelvis markera med pinnar eller föremål med utmärkande färg. Det är även bra om ni har fyllt i situationsplanen i enkäten så vi vet vart vi ska leta.

Ni kommer också behöva ta bort eventuella föremål och dekoration som står på brunnslocken. Ligger brunnarna i en hage behöver ni flytta på djuren eller
spärra av ett område som vi kan ta oss fram på, finns elstängsel behöver även
elen stängas av. Är det platser som är svåråtkomliga uppskattar vi om ni banar
en väg fram till brunnarna. 

Avgift

Kommunen är den ansvariga tillsynsmyndigheten för enskilda avlopp och eftersom vi inte är skattefinansierade tar myndigheten ut en avgift för den tiden vi lägger på handläggning av ditt ärende. Vad som ingår i
handläggningen beror på vad vi behöver lägga tid på, men det handlar bland
annat om: skrivbordsinventering, enkätbedömning, platsbesök (inkl. resetid),
rapportskrivelse, kommunicering, arkivering och föreläggande. Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken, 27 kap 1 §, beslutat om taxa för tillsyn, den nuvarande taxan uppgår till 950kr/timme. Om vi kan döma ut ditt avlopp redan efter första bedömningen kommer handläggningstiden uppgå till 1 timme, behövs en andra bedömning, det vill säga ett platsbesök, kommer handläggningstiden uppgå till 2 timmar. Avgiften är timstyrd och dessa tider gäller för normalfallen. Behöver vi lägga mer tid i handläggningsärendet kommer en högre avgift tas ut.

Vet du redan nu med dig att du har ett bristfälligt avlopp och vill slippa betala
extra handläggningsavgift kan du lämna in en ansökan om inrättande av ny
avloppsanläggning till kommunen innan svarstiden för enkäterna har gått ut. Är du osäker på om din anläggning är godkänd eller inte finns en checklista från avloppsguiden som ger dig möjlighet att göra en egen bedömning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Jessika Lönn

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

jessika.lonn@markaryd.se
0433-72185