Bygga, bo och miljö

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljö- och byggenheten har under 2019 påbörjat ett tillsynsarbete av enskilda avlopp i kommun för att kontrollera att din avloppsanläggning uppfyller dagens krav. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avloppsanläggningen på din fastighet uppfyller kraven och att anläggningen åtgärdas om den har brister.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Varför?

I Markaryds kommun finns ungefär 2200 enskilda avlopp varav många av dessa är helt okända för kommunen. Enskilda avloppsanläggningar räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) och måste därför följa de lagar och riktlinjer som finns för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är kommunens som är den ansvariga tillsynsmyndigheten för enskilda avlopp och ska se till att lagarna efterföljs.

De nationella miljömålen är en del av det som styr kommunernas tillsynsarbete över enskilda avlopp. Ingen övergödning, grundvatten av god kvalité och levande sjöar och vattendrag är några av de miljömål som berör avloppshantering.

Avloppsvatten bidrar till utsläpp av fekalier och det finns en stor risk att bakterier och smittoämnen förorenar grundvatten och vattendrag om reningen är undermålig. Detta kan i sin tur leda till att dricksvatten och vattendrag förorenas vilket utgör en risk för människors hälsa. Förorenat dricksvatten är ett stort problem i många delar av landet.

Avloppsvatten innehåller också höga halter av fosfor och kväve, ämnen som finns naturligt i vatten och mark men som vid ett överskott skapar obalans och orsakar övergödning.

Ungefär 10% av Sveriges befolkning har enskilda avlopp och många av dessa är bristfälliga och behöver åtgärdas.

Hur kommer inventeringen gå till?

Miljö- och byggenheten börjar med att skicka ut ett informationsbrev till de fastigheter som kommer tillsynas. Med informationsbrevet kommer vi även skicka med en enkät där vi vill att ni fyller i uppgifter om er avloppsanläggning så korrekt som möjligt för att vi ska kunna göra en första bedömning. Det är också viktigt att fylla i situationsplanen så att vi kan lokalisera ert avlopp när vi är ute på platsbesök. Skulle ni tappat bort eran enkät eller behöver en ny kan ni skriva ut en ny, filen till enkäten hittar ni längst ned på denna sidan.

I informationsbrevet kommer ni att bli inbjudna till ett
informationsmöte där ni får fördjupad kunskap om varför vi genomför tillsyn samt vad dina skyldigheter som fastighetsägare är. Vi kommer även öppna upp för en frågestund om det är något ni funderar på kring tillsynen eller allmänt kring enskilda avlopp. Kan ni inte närvara på mötet är ni välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten om ni har några funderingar. Vanligt återkommande frågor finns under fliken "FAQ".

Efter att deadlinen för enkätsvaren har passerat görs en första bedömning. Har ni på enkäten angivit att ni har stenkista, enkammarbrunn eller direktutsläpp kommer vi att döma ut ert avlopp direkt utan behov av platsbesök. Det är därför viktigt att ni vet att det ni fyller i är korrekt annars kan ert avlopp komma att dömas ut i onödan. Är ni osäkra på vilken typ av avlopp ni har kan ni kontakta miljö- och byggenheten eller gå in på avloppsguiden.se där du hittar information om olika sorters anläggningar. Ni kan också välja att kryssa i "vej ej" om ni inte vet vad för typ av anläggning som finns på fastigheten, vi kommer då att göra ett platsbesök för att själva få en uppfattning om vad som finns. På de fastigheter som inte kan bedömas genom information från enkäten kommer miljö- och byggenheten att göra ett platsbesök.

Behöver vi besöka din fastighet kommer du i god tid få ett brev där det står vilken vecka vi kommer besöka din fastighet och vad du behöver göra innan vårt besök. Tillsynen kan ske måndag-fredag klockan 08.00-16.00, vill du som fastighetsägare vara med under tillsynen kan du kontakta oss för att boka ett möte. Har ni inte skickat in en enkät uppskattar vi om ni närvarar på plastbesöket. Är ni osäkra på vilka som kommer och besöker er fastighet kan ni alltid fråga efter legitimation. Tänk på att vi aldrig kommer behöva gå in i ert bostadshus för att kolla på eran avloppsanläggning och att ni har rätt att neka ett sådant tillträde, övrigt tillträde sker med stöd av miljöbalken 28 kap. 1 §.

Efter platsbesöket kommer vi att göra en andra bedömning. Om ert avlopp blir godkänt kommer ni att få ut en inspektionsrapport. I rapporten kommer det stå om vi såg några mindre brister som vi önskar att ni åtgärdar. Har ditt avlopp blivit underkänd kommer du istället få ut en kommunicering om att vi överväger att förelägga er fastighet med förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Kommuniceringen är inget formellt beslut utan är till för att ge er en chans att ge ett utlåtande över våran bedömning innan vi tar ett beslut. När kommuniceringstiden är över väger vi in era utlåtande i bedömningen och tar sedan ett beslut. Beslutar vi om förbud kommer beslutet skickas hem till er, där kommer det att framgå från vilket datum förbudet börjar gälla. Längst ned på sidan finns riktlinjer gällande åtgärdtakten i olika situationer.

Har ett förbud utfärdats på fastigheten vill vi att ni skickar in en ansökan eller anmälan så snart som möjligt. Mer information om när en ansökan eller anmälan behövs hittar ni under ”anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp”. När ni har åtgärdat ert avlopp och vi har godkänt det kommer förbudet inte längre att gälla. Om ingen information om förändring har kommit in innan förbudet börjar gälla kommer ni att få ett påminnelsebrev. När förbudet sedan börja gälla och ingen information har framkommit om förändringar så kommer miljö- och byggnadsnämnden ta ett beslut om förbud förenat med vite.

Godkända avlopp

Bra tekniska lösningar är en förutsättning men avloppet måste även vara välskött och helt. Ett för gammalt avlopp riskerar undermålig rening då marken kan bli mättad. För dåligt skötta anläggningar riskerar att havrera och sätta igen.

Tillstånd är också ett krav för en godkänd anläggning, anlägger du ett avlopp utan giltigt tillstånd kan du komma att behöva betala en miljösanktionsavgift på 5000kr om anläggningen är tillståndspliktig och 3000kr om anläggningen är anmälningspliktig.

Om du är osäker på att ditt avlopp är godkänt kan du gå in på avloppskolan.se
och avloppsguiden.se där det finns nyttig information för fastighetsägarna. Längst ned på sidan finns även en checklista från avloppsguiden ”är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” för att få en översikt om ditt avlopp är godkänt eller inte. Du kan också få en ungefärlig översikt över underkända avlopp i "riktlinjer gällande förbud på enskilda avlopp" längst ned på sidan.

Avgift

Kommunfullmäktige har med stöd av miljöbalken, 27 kap 1 §, beslutat om taxa för tillsyn, den nuvarande taxan uppgår till 950kr/timme. Desto mindre arbete och färre timmar som vi behöver lägga ner, desto färre timmar kommer fastighetsägaren att debiteras för.

Vet du redan nu med dig att du har ett bristfälligt avlopp och vill slippa betala
tillsynsavgift kan du lämna in en ansökan om inrättande av ny
avloppsanläggning till kommunen innan svarstiden för enkäterna har gått ut. Är du osäker på om din anläggning är godkänd eller inte finns en checklista från avloppsguiden som ger dig möjlighet att göra en egen bedömning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021 08:25

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039