Bygga, bo och miljö

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Genom avloppsguidens checklista, ”är mitt avlopp rött, gult eller grönt?”, kan du få en bra överblick för om din anläggning är godkänd eller inte men det är alltid miljö- och byggenhetens bedömning som gäller. Anläggningar som inte klarar dagens krav är bland annat stenkista, enkammarbrunn och direktutsläpp. Glöm inte att sköta om din anläggning, då kan den klara kraven längre, på avloppsguiden.se finns information om hur du bäst sköter ditt avlopp.

Tillstånd krävs för:

  • Ny avloppsanläggning för WC och BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
  • Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
  • Anslutning av WC till en befintlig avloppsanläggning, även vid anslutning av ytterligare WC

Anmälan krävs för:

  • Ny avlopssanläggning för endast BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten)
  • Ändring av avloppsanläggning endast för BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande)
  • Ändring av avloppsanläggning med eller utan WC (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning men ingen ändring av plats eller teknik)

Inventeringen är en start för den tillsyn som kommer att bedrivas på enskilda avlopp i framtiden. Enskilda avlopp räknas som en miljöfarlig verksamhet som kommunen är tillsynsmyndighet för. Tidigare har ingen tillsyn bedrivits men har blivit aktuellt i flera kommuner bland annat p.g.a. Naturvårdverket tillsynskampanj för små avlopp från år 2010. Utsläpp av avloppsvatten bidrar till övergödning men kan också vara en stor hälsofara för människor om smittoämnen skulle nå
grundvattnet. Genom kontinuerlig tillsyn kan vi upptäcka brister i tid och motverka utsläpp av orenat vatten.

Avgiften baseras på den handläggningstid som har lagts på ärendet. Till handläggningen räknas bland annat arkivinventering, förundersökning, brevutskick, enkätbehandling, rapportskrivelse m.m. Platsbesöket är bara en liten del i handläggningen.

När du skickat in enkäten görs en första bedömning, i vissa fall kan vi redan då bedöma att en anläggning inte är godkänd. Även detta räknas som handläggartid.
Varför vi gör så är dels för att förenkla handläggningen så du inte behöver betala för fler timmar än vad som är nödvändigt. Vill du ändå att vi ska bedöma på plats kan ni kontakta miljö- och byggenheten så kommer vi ut, då kommer dock handläggaravgiften att öka. Om du själv vet om att din anläggning inte är godkänd kan du skicka in en ansökan/anmälan till miljö- och byggenheten innan svarstiden för enkäten har gått ut. Du kommer då slippa tillsynsavgiften och vi behandlar då ditt ärende för tillståndet istället.

Det beror på vad för typ av avlopp du har. Blir ditt avlopp underkänt kommer du att få ett brev hem med vår bedömning, du har då cirka 4 månader på dig att komma in med synpunkter eller att skicka in en ansökan. Har du inga synpunkter eller förslag på åtgärder kommer du föreläggas med förbud. Förbudet börjar gälla 1-3 år efter det att du fått beslutet. En överblick över åtgärdstiden finns längst ned under fliken avloppstillsyn. Ansöker du inom 4 månader gäller tillståndet i 5 år men förfaller om arbetet inte påbörjats inom 2 år. Beslut om förbud kommer då inte tas.

När du har fått ett förbud kommer förbudet börja gälla 1-3 år efter att beslutet har tagits, i beslutet står det ett datum för förbudet. Du har då så lång tid på dig att åtgärda avloppet. När förbudet sedan träder i kraft kommer du inte längre kunna använda ditt avlopp förens det har blivit åtgärdat. Förbudet upphävs den dagen den nya anläggningen har blivit godkänd. Har ingen ansökan eller förslag på åtgärder kommit in när förbudet trätt i kraft kommer miljö- och byggenheten att göra en extra kontroll, används avloppet fortfarande efter förbudet trätt i
kraft kommer du att föreläggas med vite.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:32

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039