Folkhälsa/ANDT

En god hälsa är kanske det vi människor värdesätter allra mest. En mängd faktorer påverkar hälsan. En hel del kan vi göra för att förbättra hälsan men givetvis inte allt. Att aktivt arbeta med de faktorer vi kan påverka är viktigt, inte minst ur ett samhällsperspektiv.

Kommuninnevånarnas hälsa är en viktig resurs och den är avgörande för
kommunens utveckling. Bäst hälsa finner man hos de människor som känner sig delaktiga, har medinflytande, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd ifrån sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att
varje individ ska få dessa möjligheter.

Det är detta som är folkhälsa eller ”att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” som folkhälsopolitikens
övergripande mål lyder. Det är också här vi hittar skillnaden mellan hälsa och
folkhälsa. Hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen medan folkhälsa
betecknar det allmänna hälsotillståndet hos en hel befolkning - t.ex. invånarna
i Markaryds kommun.

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från 11 målområden som bedöms ha störst
betydelse för den svenska folkhälsan:

 1.  Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barn och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexuell och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och säkra livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

I Kronobergs län har kommunerna och landstinget prioriterat områdena 1, 3 och 11.

På nationell nivå samordnas folkhälsoarbetet av Folkhälsomyndigheten. I
Kronobergs län sker samordningen genom regionens enhet Folkhälsa och social utveckling.

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Arbetet för att förebygga missbruk av droger samordnas i Region Kronoberg av länsstyrelsen. Utifrån den nationella ANDT-strategin, som har antagits av riksdagen, har länsstyrelsen, regionen och länets kommuner tagit fram en regional handlingsplan för ANDT.

Markaryds kommun har slagit samman folkhälso- och ANDTS-frågorna. Kommunens centrala ledningsgrupp är styrgrupp för
folkhälso/ANDTS-arbetet. En kommunövergripande arbetsgrupp utför aktiviteter på uppdrag av styrgruppen.

Den regionala folkhälsopolicyn, den regionala ANDT-planen och den regionala planen för barns och ungasuppväxtvillkor ska utgör underlag för framtagande av kommunala styrdokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Ola Eknor

Kontakt

Ola Eknor

Utvecklingsledare

ola.eknor@markaryd.se
0433-72007