Försäljning av Tobaksvaror och liknande produkter & folköl

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel. Vill du sälja folköl eller e-cigaretter görs istället en anmälan.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

För att ansökan ska anses som komplett behöver du även skicka in egenkontrollprogram, registreringsbevis från Bolagsverket samt uppgifter om ägarförhållande m.m.

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan.

Du gör din ansökan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Ansökningsblankett, bilagor och anvisningar till ansökningen finns på e-tjänster.

Egenkontroll

För att se till att personalen följer kraven som ställs i lagen behöver du ha ett uppdaterat egenkontrollprogram som ska visa hur du arbetar med märkning och produktpresentation, ålderskontroll, skyltning om åldersgräns, identitets- och säkerhetsmärkning, marknadsföring samt information och stöd till personal.

Egenkontrollprogrammet ska ses över och uppdateras vid behov minst en gång per år och ska vara tillgängligt för alla i personalen. Information om hur ett egenkontrollprogram ska vara utformat finns att hämta i Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontroll vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det finns även en mall att ta hjälp utav på e-tjänster.

Ekonomisk och personlig lämplighet

För att få ett tillstånd krävs det att du visar ekonomisk lämplighet samt att du inte förekommer i polisens brottsregister för grövre brott eller hos Kronofogden. Därför är det viktigt att du tillsammans med din ansökan skickar in "bägaran om uppgifter för tobakstillstånd" till Skatteverket för företaget samt alla personer med betydande inflytande (PBI). Personer med betydande inflytande i företaget kan vara till exempel VD, styrelseledamot, bolagsman, aktieägare med betydande inflytande eller anställda med generalfullmakt att företräda bolaget.

Kommunen bedömmer även företagets lämpligheten genom att kontrollera årsredovisningar, eventuella finansieringsplaner samt kreditupplysningar.

Anmäl förändringar i ditt bolag

Du ska alltid anmäla till miljö- och byggenheten om det kommer in nya personer i bolaget. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, bolagsmän, aktieägare eller finansiärer. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt lagen om tobak och liknande produkter. En sådan brist kan leda till att tillståndsenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Sluta sälja tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till miljö- och byggenheten. Efter att du kontaktat oss skickar vi ut en blankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss. Kontakta oss på mbn@markaryd.se

Avgift

Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan och anmälningar avseende tillstånd till tobaksförsäljning, taxan är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas.

I Markaryds kommun är avgiften 7 500 kr för en ansökan om försäljningstillstånd. Beloppet ska vara inbetalt innan ansökan skickas in och kvitto på betald tillståndsavgift ska bifogas med ansökan. Se anvisningar till ansökan på e-tjänster.

Anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du först ha anmält försäljningen till kommunen. När anmälan gjorts, registrerar vi ditt försäljningsställe och skickar ett anmälningsbevis till dig.

Om du skulle sluta sälja produkterna eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler det till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar.
Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvar över att se till att rökförbudet följs på din verksamhet samt vid entrén.

Se Blanketter och e-tjänster

Se Blanketter och e-tjänster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2022 08:35

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
043372064