Försäljning av Folköl & Tobak

Oavsett om man vill sälja folköl eller tobak till allmänheten måste du först och främst anmäla detta till Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun.

Folkölsförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja folköl till allmänheten ska anmäla detta till Miljö- och byggenheten senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.

Tobaksförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja tobaksvaror till allmänheten ska anmäla detta till Miljö- och byggenheten senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.

Tillsyn
Kommunen har genom lagen, tillsammans med Polisen, tillsynsansvaret och kontrollerar att försäljningen av tobak och folköl  inte bryter mot tobaks- och alkohollagen. För tillsynen tar kommunen ut en tillsynsavgift.

Ny tobakslag 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag gälla i Sverige, lagen om tobak och liknande produkter. I informationsfolder om nya tobakslagen nedan kan du läsa mer om detta.

En stor förändring är att alla som säljer tobak behöver tillstånd. Även om du redan idag har anmält försäljning av tobak till Markaryds kommun och vill fortsätta göra det i framtiden måste du ansöka om det.

En ansökan att sälja tobak ska ha inkommit till Markaryds kommun senast 1 november 2019 om ni sålt tobak innan 1 juli 2019.

Markaryds kommun arbetar just nu bland annat med att utforma de ansökningsblanketter som alla som vill sälja tobak kommer behöva fylla i. Ni kommer få mer information om detta i juni 2019. Där kommer det tydligt framgå vad ni behöver göra och vilka datum ni har att förhålla er till.

Utökat rökförbud ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar.
Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
Spårbarhet och säkerhetsmärkning bestämmelserna kommer från EUs
tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.
De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
0433-72064