Köldmedia

Det finns köldmedier som innehåller miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Ofta innehåller de ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning som reglerar hur dessa ska hanteras. De köldmedier som får användas i dag kallas f-gaser och består av flourerade växthusgaser. Om du är operatör för en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Installation, konvertering eller skrotning

Om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer måste du först informera (underrätta) miljö och byggenheten. Detta gäller även när en f-gas byts ut dvs konverteras. Du ska även informera oss när utrustning med köldmedium har skrotats.

Blankett för informationen ska du få från den kylfirma du anlitat.

Krav på rapportering

Du ska lämna en årlig rapport från läckagekontrollen till kommunen:

 • om du någon del av året äger en anläggning med total köldmediemängd (f-gas) på 14 ton CO2e eller mer ska du rapportera resultatet från läckagekontrollen till kommunen.
Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e)‌

Mängden koldioxidekvivalenter (CO2e)

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader


Rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år och avse det som hänt 1 januari till 31 december året före. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som utförts på kylsystemet, exempelvis installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier.

Försenad rapport eller inte i tid utförda kontroller kan innebära att man blir påförd en miljösanktionsavgift.

Det är endast certifierade kylfirmor som får göra kontrollerna. Du kan kontakta företaget Incert för att få reda på vilka företag som får göra kontroller.

Din skyldighet att informera och rapportera upphör när din anläggning har skrotats och ett intyg visat att köldmediet tagits om hand.

Avgifter

För miljö och byggenhetens handläggning av kontrollrapporter får verksamheten betala en avgift som beslutats av kommunfullmäktige.

Årsrapporten ska bland annat redovisa resultatet av läckagemätningen. Rapporten ska också innehålla uppgifter om kylanläggningen, om någon del av utrustningen har skrotats eller byggts om. Har du installerat några nya delar måste det också finnas med i rapporten. Här följer några fler delar som måste vara med:

 • Operatörens, det vill säga företagarens eller ägarens,
  organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 • Adress och fastighetsbeteckning där kylanläggningen finns.
 • En förteckning över utrustningen.
 • Den totala mängden köldmedier i anläggningen.
 • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage.
 • Den totala mängden omhändertagna köldmedier.
 • Resultatet av utförda kontroller.
 • Datum för utförda kontroller.
 • Namn och kontaktuppgifter på den certifierade kylentreprenören som gjort kontrollen.
 • Fel fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer, verksamhetsutövare.
 • Saknad fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer.
 • Kylföretaget felaktigt angivet som verksamhetsutövare.
 • Kylföretagets organisationsnummer felaktigt angivet som
  verksamhetsutövare.
 • Felaktigt angiven adress - bolags säte där inga aggregat finns.

Förbjudet att använda freon 

Det är generellt förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller CFC (en freon gas) med vissa undantag för små aggregat (högst 900 gram).

Köldmedium av typen HCFC (blandningar med freon-gas) ska även denna vara utfasad. Befintlig utrustning som innehåller HCFC (t.ex. R22) ska vara konverterad till annat köldmedium eller skrotad idag. Men även för HCFC finns undantag. Aggregat med mindre än 3 kg R22 får vara i bruk tills vidare men inte fyllas på.

Anmälan om ny anläggning

Undvik nya installationer med hög klimatpåverkan. Om du installerar en helt ny köldmedieanläggning måste du anmäla det till tillsynsmyndigheten. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med det. Installationsintyg måste upprättas av en certifierad kylentreprenör.

Gällande lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
 • Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.  
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 11:04