Köldmedia

Det finns köldmedier som innehåller miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Årsrapporten för köldmedia ska skickas in till tillsynsmyndigheten senast 31 mars varje år för föregående års förbrukning av köldmedier.

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. De flesta köldmedier är väldigt starka växthusgaser och har samlingsnamnet fluorerade växthusgaser. Begreppet stark växthusgas innebär att gasen bidrar till att öka växthuseffekten och i vissa fall är gasens påverkan tusentals gånger större än koldioxid. Det finns därför lagar för att minimera läckage från anläggningar som innehåller dessa gaser. Om du är operatör för en anläggning med köldmedier så har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs.

Inrapportering för 2018

Senast den 31 mars 2019 ska du skicka in köldmediarapporten för 2018 års läckagekontroll. Tänk på att det gäller även om du sålt din fastighet. Den som är ansvarig ägare den 31 mars ansvarar för att rapporteringen från föregående år sker i tid.

Från 1 januari 2017 gäller nya regler. Resultatet av de kontroller av
anläggningar som utförs efter detta och som innehåller totalt 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) HFC (fluorerade kolväten) eller mer ska sammanställas och skickas in till tillsynsmyndigheten senast 31 mars året efter kontrollen.

Du som driver företag där det finns kylanläggning med köldmedier måste själv ordna så att anläggningen kontrolleras. Bland annat gäller det att se till att anläggningen inte läcker ut köldmedier. Krav på läcksökning förändras, var uppmärksam på att detta även omfattar befintliga anläggningar. Krav på läckagekontroll har idag alla aggregat på 3 kg eller mer om de samtidigt motsvarar 5 ton CO2e eller mer. Är du osäker på vad som gäller för dina anläggningar fråga en certifierad kylfirma.

Det är endast certifierade kylfirmor som får göra kontrollerna. Du kan kontakta företaget Incert för att få reda på vilka företag som får göra kontroller.

Läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, även kallad f-gasförordningen EU nr 517/2014. En ny svensk förordning gäller från och med 1 januari 2017 och är ett komplement till EU-förordningen.

I och med den nya svenska förordningen är det typen av köldmedium och beroende på hur stor växthuspåverkan som F-gasen (köldmediet) har, som avgör om och hur ofta ett aggregat ska läcksökas. Det som avgör inrapporteringen är mängden koldioxidekvivalenter (CO2e) ett aggregat har. Den certifierade kylfirman vet vad som gäller för din anläggning.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e)‌

Mängden koldioxidekvivalenter (CO2e)

Läckagekontroller

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader


Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan
kontrollerna med det dubbla.

Årsrapporten ska bland annat redovisa resultatet av läckagemätningen. Rapporten ska också innehålla uppgifter om kylanläggningen, om någon del av utrustningen har skrotats eller byggts om. Har du installerat några nya delar måste det också finnas med i rapporten. Här följer några fler delar som måste vara med:

 • Operatörens, det vill säga företagarens eller ägarens,
  organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 • Adress och fastighetsbeteckning där kylanläggningen finns.
 • En förteckning över utrustningen.
 • Den totala mängden köldmedier i anläggningen.
 • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage.
 • Den totala mängden omhändertagna köldmedier.
 • Resultatet av utförda kontroller.
 • Datum för utförda kontroller.
 • Namn och kontaktuppgifter på den certifierade kylentreprenören som gjort kontrollen.
 • Fel fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer, verksamhetsutövare.
 • Saknad fastighetsbeteckning, adress, organisationsnummer.
 • Kylföretaget felaktigt angivet som verksamhetsutövare.
 • Kylföretagets organisationsnummer felaktigt angivet som
  verksamhetsutövare.
 • Felaktigt angiven adress - bolags säte där inga aggregat finns.

Förbjudna köldmedier

Det är förbjudet att använda köldmedia av typen CFC (till exempel R12 och R502) och att fylla på och installera köldmedia av typen HCFC (till exempel R22). De här gaserna skadar det skyddande ozonlagret.

CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter 2000.

HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002.

Anmälan om ny anläggning

Undvik nya installationer med hög klimatpåverkan. Om du installerar en helt ny
köldmedieanläggning måste du anmäla det till tillsynsmyndigheten. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med det. Installationsintyg måste upprättas av en certifierad kylentreprenör. 

Om du inte skickar in årsrapporten

Då myndigheterna tycker det är viktigt att det inte släpps ut köldmedier i miljön, kan du få betala straffavgift till staten, så kallad miljösanktionsavgift, om du inte skickar in årsrapporten, eller om du skickar den för sent. 

Gällande lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.
 • Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
043372064