Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter

Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten. Kravet på egenkontroll finns för att förebygga hälso- och miljöproblem. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Dokumentationen av egenkontrollen underlättar arbetet och uppföljningen.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Kontakt

Åsa Lundin

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

asa.lundin@markaryd.se
043372061