Projekt

Som nyanländ kan du vända dig till Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

På vår förvaltning arbetar vi dagligen med integration och vi har även riktade integrationsprojekt där du som nyanländ kan få stöd och vägledning till den svenska arbetsmarknaden och stöd i integrationen i samhället. Du kan läsa mer om insatserna nedan.

För mer information kontakta Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, 0433-720 00.

Avslutade integrationsprojekt

Projektet Brobyggare 2.0 är en vidareutveckling av Brobyggare 1.0 och finansierades av Länsstyrelsen. Markaryds kommun blev beviljade 695 320 kronor av Länsstyrelsen för att möjliggöra projekt Brobyggare 2.0 under tidsperioden 2023-03-01 - 2024-02-29.

Projektet riktade sig till alla människor som var boende i kommun, framför allt i vår norra kommundel. Genom att planera och utföra aktiviteter i Strömsnäsbruk och Traryd siktade vi på att människor av alla åldrar, bakgrunder och etniciteter på ett naturligt och enkelt sätt skulle få möjlighet att börja bygga gemenskap, broar, mellan varandra. Det i sin tur skulle leda till ökad tillit, trygghet, kunskap och förståelse gentemot varandra.

Vi arbetade nära samhällsgemenskapen, för att kunna hjälpa kommuninvånare på nära håll. Vi hjälpte kommuninvånare att få kontakt med rätt verksamheter i kommunen, för att komma vidare i bland annat arbete eller utbildning.

Har du frågor kring projektet kan du vända till till Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, 0433-720 00.

Under 2019 beviljades Markaryds kommun statsbidrag från Länsstyrelsen för en pilotstudie kallad Letterbox. Letterbox kommer ursprungligen från Storbritannien och introducerades i Sverige av stiftelsen Allmänna barnhuset. Idén bygger på att barnen får kostnadsfria bokpaket med böcker, spel och pyssel anpassade utifrån ålder för att stimulera till att läsa och lära. Pilotstudien föll väl ut och Länsstyrelsen har beviljat ytterligare statsbidrag för genomförandet av Letterbox under 2020-2021. Under 2020-2021 kommer cirka 20 barn i Markaryds kommun att delta i projektet där de under ett halvår får sex Letterbox-paket.

Målet med Letterbox är att öka barnens intresse för läsning och problemlösning. Vi hoppas även på att se ett ökat deltagande bland barnen och deras familjer på bibliotekets program och då framförallt

Sommarboken, som arrangeras under sommarlovet.

I Markaryds kommun samverkar biblioteket, socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och Sveriges Pensionärsförbund, SPF, kring Letterbox. Bland annat anordnas uppstarts- och avslutningsfest och lovprogram. SPF kommer även vara motorn vad gäller regelbundna integrationsträffar där paketen kommer vara den gemensamma nämnaren. Barnbibliotekarien arbetar med letterboxpaketens implementering och användande i familjerna.

Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med Elisabeth Fock eller Thomas Wiking. Du kan nå dem via kommunens växel 0433 -720 00.

Etableringssamverkan Kronoberg 2 (ESK”2) är ett projekt som vänder sig till utrikesfödda kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden. Projektet drivs med stöd av medel från Europeiska socialfonden (ESF) i samarbete med länets samtliga kommuner och Arbetsförmedling. Projektägare är förvaltningen Arbete och Välfärd, Växjö kommun.

I projektet samverkar bland annat koordinator från ESK2, kommunal arbetsmarknadsverksamhet, socialtjänst, SFI, vuxenutbildning och Arbetsförmedlingens personal och specialister, för att underlätta för målgruppen att ta del av kommunens och Arbetsförmedlingens insatser, resurser och verksamheter på ett mer effektivt sätt, för att närma sig arbetsmarknaden.

Jämställdhet, icke-diskriminering samt rätt insats i rätt tid till rätt person är centrala delar i projektet. Det övergripande målet är att få fler utrikesfödda kvinnor och män i arbete eller studier, samt utveckla samverkansstrukturer för ett långsiktigt, hållbart och resurseffektivt arbete till nytta för målgruppen nyanlända.

Vid intresse, kontakta Arbetsförmedlingen som gör hänvisning och fattar beslut för deltagande i projektet.

För mer information om projektet kontakta projektledare Marcus Johansson på mejl marcus.johansson3@vaxjo.se eller telefon 0470-430 87.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen via §37a:

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner. Projektet syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället,
  • skapa nätverk,
  • stödja språkinlärning, eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Projektets idé bygger på de erfarenheter som gjorts i Pappa kom hem, som är ett §37a-finansierat pilotprojekt genomfört i Uppvidinge kommun 2017-2018. I detta projekt togs det fram en studiecirkelhandledning i samarbete med Jämt föräldraskap och ABF. Detta material kommer att användas i Pappa kom hem Kronoberg

Projektet finansieras av Länsstyrelsen via §37a:

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner. Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner med verksamhet som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället,
  • skapa nätverk,
  • stödja språkinlärning, eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024 15:38