Rådgivande grupper

Det finns ett antal rådgivande grupper som ger råd i olika frågor. Grupperna är fast sammansatta och det finns regler för hur medlemmarna i grupperna utses.

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Markaryds kommun. Rådet har inte några beslutsbefogenhete och är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Syftet med kommunala pensionärsrådet är:

 • att ge inflytandet i frågor som gäller äldreområdet
 • att kunna initiera nya äldrefrågor i kommunens nämnder
 • att vara remissorgan i de frågor som berör äldreområdet och som kommunen beslutar inhämta rådets synpunkter om
 • att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Kommunala pensionärsrådet består av sammanlagt tio ledamöter. Ledamöterna utgörs av representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden och representanter från pensionärsorganisationerna. Pensionärsorganisationerna ska tillhöra något av de statsbidragsberättigade pensionärsförbunden.

Rådets ordförande är Jane Holmström Björkman (KD), socialnämndens ordförande.

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Markaryds kommun. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Syftet med rådet för funktionshinderfrågor är:

 • att ge inflytande i frågor som gäller funktionshindrade
 • att kunna initiera nya handikappfrågor i kommunens nämnder
 • att vara remissorgan i de frågor som berör de funktionshindrade och som kommunen beslutar inhämta rådets synpunkter om
 • att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Rådet för funktionshinderfrågor består av sammanlagt nio ledamöter. Ledamöterna utgörs av representanter från från kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden och representanter från handikapporganisationerna. Med handikapporganisationer menas i det här sammanhanget statsbidragsberättigade handikappförbund.

Rådets ordförande är Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.

Brukarråden är forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan brukare/anhöriga inom socialnämndens verksamheter och socialnämndens politiker.

Syftet med brukarråden är

 • att bidra till utveckling och förbättring av socialnämndens verksamheter
 • att ge brukarna inflytande i frågor som gäller socialnämndens verksamheter
 • att ge politikerna möjlighet att få del av brukarnas synpunkter och frågor

Varje brukarråd består av brukare, anhöriga/gode män, politiker, enhetschef och verksamhetspersonal. Brukarråden sammanträder två gånger per år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023 08:06
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult