Föreningsbidrag

Det finns olika bidrag att söka för föreningar inom kultur och fritid. Syftet är främst att stödja barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna.

Här hittar du information om föreningsbidragen, bidragsansökan och de antagna bidragsnormerna.

Digital bidragsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om inloggningsuppgifter eller önskar ansöka om bidrag på annat vis kontaktar du kultur- och fritidsenheten via e-mail asa.karlsson@markaryd.se, eller 0433-720 91, 0433-720 53.

Föreningar kan få bidrag och stöd av kommunen. De allmänna bestämmelserna och de olika reglerna för de olika bidragen hittar du i de antagna bidragsnormerna.

Bidragsnormer , 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidrag ges till av folkbildningsrådet godkänt studieförbund samt bedriver folkbildningsverksamhet i kommunen.
Bidraget utgår i två former; grundbidrag och volymbidrag.
Grundbidraget utgör 70% av den totala ramen för bidragen till studieförbunden. Bidraget fördelas mot föregående års totala bidragssumma.
Volymbidraget utgör 30% av anslagna medel och beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret.
Ansökan ska vara vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 april det året ansökan avser.

Bidraget riktar sig till föreningar som äger sina lokaler/anläggningar och avser att täcka kostnader såsom arrende, uppvärmning, vatten, försäkringar och skötsel.
Ansökan om driftsbidrag ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 april året före det ansökan avser.

Bidraget är ett komplement till övriga bidragsformer. Inom detta bidrag kan räknas projekt såsom

  • korp- och motionsverksamhet
  • reparations- och nyanläggningsarbeten, inventarier etc
  • större tävlingsarrangemang
  • ungdomsaktiviteter
  • kampanjer

Föreningen ska själv bidra med minst 40 % av den totala kostnaden.
Ansökan ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 september året före det ansökan avser.

Bidraget avser att stödja ett brett kulturutbud för kommunens invånare.
Bidraget kan utgöra ett driftsbidrag för kulturbyggnader, hembygdspark, arrangemang eller dokumentation.
Ansökan ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 april det året ansökan avser.

Bidraget betalas ut till föreningar med ungdoms-verksamhet och som får lokalt aktivitetsstöd. Kursen/studiecirklen ska vara arrangerad av riks-, distrikts- eller lokal organistaion och ersättningen betalas ut med högst 1 500 kr per kurs och deltagare.
Maxbeloppet för bidraget är 4 500 kr per år och förening.
Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska vara Kultur - Fritid tillhanda senast två månader efter avslutad kurs. 

Bidraget betalas ut till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd och där föreningar hyr lokaler för regelbunden verksamhet.
Maxbeloppet är 9 000 kr per år och avser 60% av kostnaden för hyra, el, vatten och försäkring.
Ansökan om lokalhyresbidrag ska vara Kultur - Fritid  tillhanda senast den 30 april året före ansökan avser.

Bidraget ska vara ett stöd för de föreningar som har samlingslokaler för uthyrning till andra föreningar och allmänheten.
Ansökan ska vara Kultur - Fritid tillhanda senast den 30 april det året ansökan avser.

Bidraget ges till föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 4-25 år. Beloppet är
5 kr/deltagare i en sammankomst och 10 kr/ samman-komst.
Ansökan för åldersgruppen 7-25 år behöver endast göras till Riksidrottsförbundet, då vi får uppgifterna därifrån till det kommunala bidraget.
Ansökan för 4-6 åringar och de som ej ansöker om aktivietetsstöd hos Riksidrottsförbundet ska skicka in ansökning senast den 25 augusti för vårterminen och 25 februari för höstterminen.

Närvarokort , 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidraget är ett ekonomiskt stöd till förening som bedriver ridskola.
Bidraget betalas ut med 500 kr/termin och elev mellan 4-25 år och är maximerat till 100 elever per termin.
Underlaget för bidraget ska redovisas senast den 20 maj för vårterminen och 1 december för höstterminen.

Bidraget är ett stöd till en nybildad förening vid uppstarten och är på 2 000 kr vilket utbetalas med 1 000 kr vid föreningsstarten och 1 000 kr efter 1 års verksamhet i samband med att föreningen erhåller aktivitetsbidrag.
Registreringen av föreningen hos Kultur - Fritid gäller som ansökan. Följande handlingar ska lämnas in; protokoll från föreningsbildningen , antagna stadgar och målsättningen för föreningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2023 08:54