Nuläge Utbildnings- och Kulturförvaltningen september 2018

Med anledning av de felaktiga påståendena som publicerats i flera insändare i Smålänningen vill vi förmedla fakta om nuläget inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter i allmänhet och Strömsnässkolan i synnerhet.

År 2017 uppnådde 66,7% av samtliga elever som lämnade grundskolan i Markaryds kommun kunskapskraven i samtliga ämnen. Samma år var genomsnittet i kommunerna i Kronobergs län 66,4% och i riket 71,8%. Skolverket tar även fram statistik som beräknas exklusive nyanlända elever, alltså elever som har kommit till Sverige under de senaste 4 åren. Utifrån denna beräkning för år 2017 uppnådde 77,9% av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i samtliga ämnen. För kommunerna i Kronobergs län blev snittet för kommunerna samma år 75,9% och i riket 78,9%. Officiell betygsstatistik från föregående läsår släpps av Skolverket i november så för eleverna som lämnade grundskolan i juni finns än så länge endast utbildnings- och kulturförvaltningens egna beräkningar. De visar emellertid att 80% av samtliga elever i årskurs 9 i Markaryds kommun nådde kunskapskraven i samtliga ämnen. Den positiva trenden för elevernas betyg fortsätter och när det gäller avgångsklasserna från grundskolan nådde i år således över 13% fler elever kunskapskraven i samtliga ämnen än under läsåret 2016-2017.
Under de senaste tio åren har dessutom det genomsnittliga meritvärdet för eleverna som slutar årskurs 9 i kommunen gått från knappt 188 poäng till 215 poäng läsåret 2017-2018.
Utbildnings- och kulturnämnden har definierat läsårets prioriterade utvecklingsområden för nämndens samtliga verksamheter. Utveckling, lärande och kunskaper ska prioriteras och budskapet från ansvariga politiker att fokus är
eleverna och deras måluppfyllelse är tydligt. För att lyckas med detta arbete har under de senaste åren stora satsningar genomförts i de olika verksamheterna. Elevhälsoarbetet har utvecklats på många olika plan med alltifrån närvaroteam
till en breddning av yrkeskompetenser såsom logoped, socionom och IKT-pedagoger.
Digitaliseringen av verksamheterna och undervisningen drivs på av bland andra nämnda IKT-pedagoger och numera arbetar eleverna i de flesta årskurser dagligen med digitala verktyg. Det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet skall genomsyra samtliga verksamheter och av denna anledning satsas mycket medel på kompetensutveckling. Kommunen satsar själva mycket medel men utbildnings- och kulturförvaltningen arbetar även väldigt aktivt med att utveckla samverkansprojekt skapa insatser med bland andra Skolverket. Detta har genererat åtskilliga miljoner i extra medel till verksamheterna samt ett ovärderligt stöd från Skolverket genom föreläsningar och handledning.
På Strömsnässkolan pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete i vilket elevhälsoarbete, arbete med trygghet och trivsel, elevers medinflytande samt arbetsmiljöarbetet är centrala delar. Sedan läsårets start finns en ny skolledningsorganisation på Strömsnässkolan och lärarbehörigheten har förstärkts. I dagsläget är ungefär 80% av lärarna behöriga och har lärarlegitimation, vilket är en hög andel i jämförelse med snittet i riket som ligger strax under 70%. För att säkerställa framtida kompetensförsörjning arbetar Markaryds kommun med olika insatser. På Strömsnässkolan finns det exempelvis flera pedagoger som genom olika typer av distansutbildningar studerar till lärare.
Utveckling och lärande är verksamhetens kärna och ska ständigt vara i fokus. Målet är att höja kunskapsresultaten hos varje elev och öka måluppfyllelsen. Vi vill att varje elev ska mötas av höga, positiva förväntningar och ges det stöd som han eller hon har rätt till. På skolan har vi resurser för att möta de behov som finns exempelvis genom specialpedagoger, speciallärare, IKT-pedagog, kurator, skolsköterska, resurspersoner, lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare. Här arbetar vi aktivt med att skapa en organisation där olika kompetenser samverkar för att på bästa möjliga sätt kunna möta varje elev. I detta arbete har även fritidshemmet på skolan en viktig roll eftersom de möter eleverna under en stor del av deras skoldagar. Utbildnings- och kulturförvaltningen genomför därför under hela läsåret en kompetensutvecklingsinsats för hela kommunens fritidshemspersonal.
Skolans uppdrag är att möte varje elev och ge rätt förutsättningar oavsett ursprung eller bakgrund. En nyanländ elev har, utifrån skollagen, samma rättigheter som vilken annan elev som helst. Utöver detta har de enligt lagen rätt till studiehandledning och modersmålsundervisning eftersom de ännu inte behärskar det svenska språket fullt ut. Genom Skolverkets riktade insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever har Markaryds kommunen
getts möjlighet att fortbilda personal inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, svenska med andra språk med mera. Utöver kompetensutveckling innebär insatserna resurser för att kunna förstärka med personal i de verksamheter i kommunen där behoven är som störst. Inom kommunen utbildas just nu sex pedagoger till språkutvecklare vid Stockholms universitet. Dessa pedagoger kommer sedan att kompetensutveckla personal inom samtliga verksamheter för att utveckla arbetssättet med språk- och kunskapsutvecklande arbete.
För att kunna lägga stor vikt vid kunskapsuppdraget krävs ett tydligt och målmedvetet arbete gällande trygghet och studiero. På Strömsnässkolan sker detta bland annat genom utveckling av rutiner och handlingsplaner. Det ska vara
tydligt för samtlig personal, elever och föräldrar vad som gäller på skolan. Samverkan och samarbete är en framgångsfaktor för att lyckas i arbetet. Vi arbetar för att eleverna ska få vara delaktiga i sitt skolarbete, både i det
dagliga i klassrummet men också genom exempelvis elevråd, matråd och IKT-råd. På skolan har vi även startat kommunens första Skol-if där eleverna utgör en styrelse som tillsammans med vuxna planerar idrottsaktiviteter som sker i nära anslutning till skoldagen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för elever och personal på Strömsnässkolan läggs stor vikt vid att bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. I detta samverkar skolledning och fackliga företrädare i arbetet med all personal. Gemensamt arbetar vi med att skapa rutiner och struktur gällande olika arbetsmiljöfrågor. Varje elev har rätt till en trygg skolgång där han eller hon ges bästa
möjliga förutsättningar. Genom höga förväntningar och positiv tilltro till eleven skapar vi en bra arbetsmiljö för våra elever. Personal och elever behöver känna att det finns positiva förväntningar och en tilltro till allt det arbete och engagemang som läggs ner. Det ska finnas en öppen och rak kommunikation genom hela verksamheten i syfte att utveckla verksamheten.

Lars-Ola Olsson
Utbildningschef

Maria Svensson Lundin
Ordförande Utbildnings- och Kulturnämnden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17
Sidansvarig: Lina van der Putten