Starkt resultat 2018 för Markaryd

UPPDATERAD. Bokslutet 2018 för Markaryds kommun är nu klart och det totala resultatet uppgår till ett överskott på 30,7 miljoner kronor. Under april månad ska bokslutet behandlas av fullmäktige.

Resultatet av själva verksamheten före finansnetto blev 4,9 miljoner kronor, vilket är nära det överskottsmål på 1 % som kommunfullmäktige satt upp. Den resterande delen av överskottet – 25,8 miljoner kronor – kommer från finansförvaltningen i form av reavinster i samband med omplaceringar av kommunens värdepapper.

Nettokostnaderna för kommunens verksamheter finansierades under 2018 till fullo av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Socialnämnden uppvisar ett underskott på 6,9 miljoner kronor, men det balanseras av motsvarande överskott inom övriga nämnder och kommunfullmäktiges anslag.

Kommunstyrelsen har gjort en extra avsättning på 1,5 miljoner kronor till sluttäckningen av deponin i Alandsköp, vilket också belastat resultatet. Vid årsskiftet fanns det totalt 34,9 miljoner kronor reserverade för den sista etappen av sluttäckningen.

Marknadsvärdet på de finansiella pensionstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 270,4 Mkr, medan de totala pensionsförpliktelserna uppgick till 284,8 Mkr. Detta innebär en täckning av pensionsskulden motsvarande 95 %.

Kommunens skulder ligger också fortfarande på en låg nivå, trots en hög investeringsnivå.
Vid årsskiftet uppgick skulderna till strax över 75 miljoner kronor. Utslaget på invånarantalet så blir det 7 392 kronor per invånare. Det kan jämföras med det egna kapitalet, som landar på 51 890 konor per invånare.

Bokslutet kommer att behandlas av kommunfullmäktige under april månad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16