Ändring av detaljplan Kv. Skruven

Kv. Skruven

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-04-06 att godkänna samt sända ut samrådsförslag för ändring av detaljplan för Kv. Skruven.

Var finns kv. Skruven (Skruven 1)?

Berörd fastighet illustreras i bilden ovan.

Hur går samrådet till?

Ändring av detaljplan kommer att behandlas med begränsat förfarande vilket innebär att det är möjligt för samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat förfarande. Det kan till exempel handla om fall där planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en liten och tydlig samrådskrets som berörs. Begränsat förfarande kan endast tillämpas när en detaljplan ska ändras vad gäller genomförandetid, fastighetsindelning och rättighetsområden. Då planändringen endast avser att justera ett u-område samt borttagande av en bestämmelse bedöms begränsat förfarande kunna användas för denna detaljplaneändring.

Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Det innebär att ett uteblivet svar inte bör ses som ett godkännande. Det är upp till kommunen att avgöra hur godkännandet ska samlas in och dokumenteras. Om förslaget till detaljplan godkänns under samrådet kan kommunen utesluta granskningen. Det innebär att det efter samrådet inte återstår fler tillfällen att lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget kan däremot inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet.

Kommunen kommer att begära in skriftligen från berörd samrådskrets att de accepterar planändringen. Om ingen part överklagar innebär det att kommunen kan utesluta granskning och förslaget kan då gå direkt till antagande. Svar ska vara oss tillhanda senast måndagen 2020-04-27.

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingarna hålls tillgängliga fr.o.m. 2020-04-09 t.o.m. 2020-04-27 på följande platser:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2020 08:08

Kontakt

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se
043372076