Klipp häcken - du kan rädda liv!

Som villaägare har man ett visst ansvar för det som växer på ens tomt. Det finns lagar och bestämmelser att ha i åtanke när man både planterar nytt, men även när man tar hand om det som redan finns inom ens tomtgräns.

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter skall hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På de följande bilderna redovisas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är fastighetsägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom de så kallade ”sikttrianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål ej överskrida höjden 80 cm, mätt från gångbaneytan alternativt körbanan.

Utfart mot gata

Vid utfarten skall du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Höjden 80 cm räknas från gatunivån.Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata skall du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikt-triangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Höjden 80 cm räknas från gatunivån.


Tomt intill gata

Tänk på att din häck skall växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet skall kunna läsas.

Fri höjd är minst

2,5 meter för gångbana. 3,2 meter för cykelbana 4,6 meter för körbana

 

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”

PBL 8 kap 15 §. Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Miljö- och byggenheten ansvarar i sin tur för att se till att reglerna efterlevs och kan utfärda vite vid regelbrott.

Har du tänkt på att...

  • små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög.
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
  • trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, t. ex. stoppskyltar inte syns.
  • behöver du hjälp med siktröjning så finns det gott om fack-män att anlita.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022 15:14