Enhetlig taxa i förskola och pedagogisk omsorg

Bild

I måndags tog kommunfullmäktige beslutet att införa en enhetlig taxa i förskola och pedagogisk omsorg. Det innebär att vårdnadshavarna från och med augusti betalar en och samma taxa för platsen, oavsett hur mycket barnet är i verksamheten.

Bakgrund till beslutet

Efter reformen om maxtaxa införde flertalet kommuner en enhetlig barnomsorgstaxa. Markaryds kommun har däremot erbjudit en barnomsorgstaxa för halvtid.

Fritidsverksamheten har redan en enhetlig taxa för en plats. I och med ändringen har vi samma modell för barnomsorg i både förskola och fritidshem.

Vad betyder enhetlig taxa?

Det betyder att avgiften för en placering är likvärdig för alla. Avgiften beräknas utifrån den inkomst som har registrerats.

Vilka placeringar påverkas av ändringen?

Familjer som har en placering på halvtid kommer att få en ändrad avgift från och med 1 augusti. Beslutet innebär att halvtidstaxan inom barnomsorgen tas bort.

Vilka placeringar påverkas inte av ändringen?

Avgiftsfri allmän förskola, som ger barn rätt till 15 timmars vistelsetid från höstterminen det år barnet fyller 3 år, påverkas inte.

Inte heller barn i behov av särskilt stöd och särskild vistelsetid påverkas. De kommer även fortsättningsvis beredas omsorg efter behov utan extra avgift. Förskolan har ett stödjande och kompenserande uppdrag gentemot barn som på grund av sitt eget behov, eller familjens (annat modersmål), är i behov av förskola. Det möjliggör placering på förskola utifrån dessa behov. Placering som grundar sig i barnets behov är avgiftsfri.

Du som har ditt barn på förskolan på heltid kommer inte heller att påverkas av ändringen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2023 08:21