Kommunens förskolor får högt betyg

Ett foto på ett barnhand som är målad med färg

Under hösten 2023 genomfördes en enkätundersökning på alla förskolor i Markaryds kommun. Resultatet har sammanställts och visar på ett högt betyg från förskolebarnens vårdnadshavare.

Vi är måna om att kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet. I det arbetet måste vi involvera barn och vårdnadshavare. Vi får mycket till oss genom den dagliga kontakten på förskolorna, men för att få en heltäckande bild är enkäter ett bra verktyg. Enkätundersökningar är en möjlighet att framföra sina synpunkter anonymt, vilket skapar andra förutsättningar till att vara helt transparent. Vi har gjort enkätundersökningar vid tidigare tillfällen, men inte regelbundet. Nu kommer enkätundersökningen att genomföras varje år, för att tidigt kunna identifiera positiva och negativa förändringar.

Om enkäten

Enkäten har lagts ut på vår lärplattform InfoMentor. Den innehöll tolv påståenden som vårdnadshavare skulle ta ställning till, om bland annat trygghet och trivsel, barns lärande och vårdnadshavarnas upplevelse av förskolan som helhet. Just frågor om trygghet är viktiga för oss, eftersom vi vet att det är grundläggande för fortsatt inlärning och senare en lyckad skolgång.

I år strävade vi efter en högre svarsfrekvens än tidigare år. Vi testade därför att bjuda in vårdnadshavarna och ge dem möjlighet att svara på enkäten, i samband med att de hämtade eller lämnade sina barn. För att underlätta ytterligare översatte vi enkäten till flera olika språk.

Resultat

Vi fick totalt in 292 svar, vilket motsvarar 70% av vårdnadshavarna till barn i verksamheten. Resultatet visar på ett mycket gott betyg på våra förskolor. I alla tolv frågor är den en stor majoritet som valt "stämmer helt och hållet" i frågor om förskolans kvalitet, läromiljöer och utveckling. Många valde att lyfta fram duktiga och relationsskapande pedagoger i fritextsvaren.

"Jag är mycket stolt över vår verksamhet och glad över att vårdnadshavare uppskattar pedagogernas arbete. Pedagogerna är skickliga och det visar sig här.", säger Anna Salomonsson, verksamhetschef förskola, om resultatet.

Hur arbetar vi vidare med resultatet?

Det finns synpunkter i fritextsvaren som rör alla förskolor och som därför kommer att kräva gemensamma insatser för förbättring eller för att bibehålla en hög nivå. Varje rektor får dessutom resultatet för sin förskola, för att kunna utläsa mer specifikt hur det ser ut och vad de ska arbeta vidare med i kvalitetsarbetet.

Trygghet

Förskolorna har över tid haft fokus på tillgängliga lärmiljöer, och det är en del i arbetet med att göra barn trygga. I verksamheten har vi också vårt barnhälsoteam som är ett bra stöd till pedagogerna i hela deras uppdrag.

Utemiljöer

Det som påtalas i frisvaren är att utemiljöerna på förskolorna i Markaryds tätort kan bli bättre. Vi är i ett skede där vi ska påbörja en nybyggnation och vi tar med oss synpunkterna om utemiljö i det arbetet. Något annat som är återkommande är att vårdnadshavare önskar att barnen får vara ute så mycket som möjligt. Det arbetar vi gärna vidare med.

Arbetssätt med enkäten

Vi ser att svarsfrekvensen ökade ordentligt när vi bjöd in vårdnadshavarna i verksamheten och det är något vi kommer att fortsätta med.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2024 08:58