Allmän handling

Handlingar som skickas till, eller upprättas hos en myndighet och förvaras där, är allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, så länge de inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess.

Offentliga handlingar

Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess är offentliga. Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av offentliga handlingar genast eller snarast möjligt. Kommunen måste hålla handlingarna ordnade för att de lätt ska kunna hittas och lämnas ut.

Sekretess

En allmän handling kan innehålla sekretess, det vill säga uppgifter som är hemliga. Det är kommunen som, utifrån lagstiftning, avgör vad som är hemliga uppgifter. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda uppgifter om enskilda människors personliga och ekonomiska förhållanden och att skydda allmänna intressen.

Ta del av allmän handling

För att ta del av allmänna handlingar som finns hos Markaryds kommun kan du vända dig till en av kommunens registratorer eller till handläggaren i ärendet. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling, om inte handlingen innehåller sekretess.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till kommunen och ta del av handlingarna på plats. Om du vill ha kopior av handlingarna kan det innebära en avgift. Avgiften specificeras under rubriken Kopiering.

Arbetsmaterial och anteckningar räknas inte som upprättade och lämnas därför inte ut till allmänheten.

Överklagan

Om du vill ta del av en handling och kommunen säger nej har du rätt att få ett skriftligt beslut. I beslutet finns information om hur beslutet kan överklagas.

Kopiering

Kopiering av allmänna handlingar sker mot avgift enligt beslut av kommunfullmäktige. Den gällande avgiften för kopiering har fastställts i Taxor och avgifter 2024. För vanliga A3 och A4 är sida 1-9 gratis, 10 sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor styck.

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Markaryds kommun kommun. Här finns bland annat taxor, avgifter och andra dokument av principiell natur.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2024 10:17