Politik och demokrati

Markaryds kommun är en politiskt styrd organisation, likt som alla kommuner i landet. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och tre nämnder fattar de politiska besluten.

Markaryds kommun styrs av en allians som består av Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna.

Politikerna är folkvalda politiker, så kallade förtroendevalda. Deras uppdrag är att företräda medborgarna och att fatta beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet. Genom att rösta i det allmänna valet avgör kommuninvånarna vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar om antalet politiker i varje nämnd och utser dess ledamöter.

I Kommunallagen Länk till annan webbplats. anges gränserna för vad kommunerna får göra, på vilket sätt och för vem. Detta kallas den kommunala kompetensen. I kommunallagen fastställs även vilka uppgifter kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har samt hur kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska fungera.

I Förvaltningslagen Länk till annan webbplats., som styr alla myndigheter, fastställs vilken service och information myndigheterna måste ge, hur ärenden ska skötas, när någon har rätt till tolk eller ombud/biträde, när någon är jävig, att part har rätt att ta del allt som tillförts ett ärende, vem som kan överklaga ett beslut och hur detta går till mm.

I Tryckfrihetsförordningen Länk till annan webbplats. fastställs att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Allmäna handlingar är handlingar som kommit in till en myndighet eller upprättats på en myndighet.

I Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats. fastställs vilka uppgifter som en myndighet inte får lämna ut.

Kommunens uppgifter är sedan specifikt reglerade i speciallagar som till
exempel Socialtjänstlagen, Skollagen och Plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna fattar också beslut om regler, riktlinjer och policies för verksamheten. Gällande lokala styrdokument finns samlade i den kommunala författningssamlingen, Kfs, och kommunövergripande styrdokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024 09:19
Sidansvarig: Lina van der Putten