Kommunens trygghetsarbete

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare och besökare trivs och känner dig trygg i kommunen. Här kan du läsa om Markaryds kommuns trygghetsarbete.

Vad är viktigast för er som invånare?

Det vi får till oss från er som bor här i trygghetsundersökningar, dialoger och inrapportering vägleder vårt trygghetsarbete. Fokuset ska, enligt det vi får till oss, ligga på trafikproblematik, narkotikaproblematik, hög upplevd otrygghet och skadegörelse. Markaryds kommun arbetar aktivt med dessa områden utifrån medborgarlöftet samt våra arbetsgrupper som är specificerade på en specifik problematik.

Ett arbete som utgår från kunskap

Från och med juli 2023 finns det en ny lag som utökar kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete. Kommunerna ska därmed arbeta kunskapsbaserat inom det brottsförebyggande arbetet genom att blanda forskning och fakta med tidigare erfarenheter. Det innebär bland annat att kommunerna ska upprätta en lokal lägesbild. Den lokala lägesbilden ska sedan ligga som grund till åtgärdsplanen till den identifierade problematiken.

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Kartläggningsverktyget EMBRACE

I kartläggningsverktyget EMBRACE rapporteras händelser in, som gör det möjligt att kontinuerligt sammanställa en lokal lägesbild med stöd av digitala kartor. Det som kartläggs är till stor del olika typer av skadegörelse och otrygga platser. De som rapporterar till EMBRACE är utbildade rappörter. Rapportörerna bland annat fastighetsskötare, bevakningsföretag och skola.

Om du upplever en plats som otrygg, eller ser någon skadegörelse i kommunen kan du lägga in en felanmälan till oss. Då hamnar den informationen även i EMBRACE.

Lägg en felanmälan om otrygg plats eller skadegörelse på sidan Din möjlighet att påverka

Polisens trygghetsmätning

Varje år görs en lokal trygghetsmätning av Polisen, tillsammans kommunerna. Trygghetsmätningen är en enkät som skickas ut till slumpmässigt utvalda invånare i Markaryds kommun, för att undersöka hur invånarna upplever problemutvecklingen kring exempelvis utomhusstörningar, utsatthet för brott och den konkreta känslan av otrygghet.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet upprättas för att fortsätta det goda samarbetet mellan Markaryds kommun och polisen samt för att gemensamt identifiera och prioritera problemområden för att tillsammans verka för ett tryggt och säkert Markaryd. Medborgarlöftet varar över 2 år, där man tillsammans sätter in insatser och följer utvecklingen.

Medborgarlöftet 2023–2024 har identifierat problemområdena trafik, narkotika och upplevd otrygghet i samhället.

Här kan du läsa medborgarlöftet för 2023-2024 , 2 MB.

Operativa BRÅ

Medarbetare på Markaryds kommun arbetar aktivt med omvärldsbevakning för att analysera hur händelser runt om i Sverige och världen kan påverka tryggheten hos våra invånare i kommunen. Operativa brottsförebyggande rådet (BRÅ) består av tjänstemän från olika förvaltningar, såsom socialtjänst, skola och räddningstjänst samt kommunpolisen.

Operativa Brå arbetar enligt metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) som arbetats fram av Örebro kommun, Örebro universitet, lokalpolisområdet Örebro och Örebro bostäder. Utifrån EST-metoden upprättar Operativa BRÅ varannan vecka lägesbilder utifrån vad som skett i kommunen för att följa utvecklingen. Lägesbilderna diskuteras för att bedöma om det behövs insatser mot den pågående problematiken och insatserna som sätts in följs därefter upp.

Läs med om Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Operativa BRÅ ligger under Trygghetsutskottet, för att kunna fatta snabba beslut. Trygghetsutskottet är sedan 2023 ett utskott direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer om Trygghetsutskottet här på vår webbplats

Dialog

Eftersom vi arbetar för er som kommuninvånare är det viktigt för oss att ha en dialog med er. Du som bor här kan påverka vårt trygghetsarbete på flera olika sätt.

Synpunkter

Du kan lämna en synpunkt och ge förslag på förbättringar på vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete genom att skicka in en synpunkt i vårt system. Där kan också andra kan ta del av synpunkten på vår webbplats.

Felanmälningar

Om det finns en specifik plats där du känner dig otrygg eller har uppmärksammat klotter eller skadegörelse någonstans i kommunen kan du rapportera det till oss som en felanmälan. I e-tjänsten felanmälan väljer du då kategorin "Otrygg plats" eller "Klotter eller skadegörelse".

Kontaktcenter

Om du inte vill eller kan lämna in en synpunkt eller felanmälan, utan i stället vill prata med någon direkt, kan du vända dig till vårt kontakcenter.

Du hittar alla system och kontaktuppgifter på sidan Din möjlighet att påverka

Markaryds kommun har representanter på marknader och andra lokala evenemang, där du som bor här har möjlighet att lyfta dina erfarenheter och tankar med oss. Ser du oss på en marknad eller aktivitet, kom gärna fram och prata med oss!

Arbetsgrupper inom trygghetsarbetet

Drogförebyggande nätverkets uppdrag är att aktivt förebygga på kort- och långsikt alla former av droger hos unga i kommunen. Gruppen består av medarbetare från skola, socialtjänst, fältsekreterare och kommunens ungdomskoordinator samt Markaryds kommunpolis.

Skadegörelsegruppens uppdrag är att på kort- och långsikt förebygga skadegörelse runt i kommunen då detta kostar mycket pengar och kan skapa en otrygghet i vårt samhälle. Detta görs utifrån det kunskapsbaserade arbetssättet. Skadegörelsegruppen består av medarbetare från skolan, tekniska förvaltningen, fältsekreterare samt arbetare från fastighetsbolaget Victoriahem.

Det finns en grupp i Markaryds kommun som fokuserar på våld i nära relationer. Gruppen har skapats med anledning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Utifrån det höga mörkertal som finns i området lägger gruppen ner ett gidiget arbete med lägesbild och en åtgärdsplan. Gruppen består av interna medarbetare inom socialtjänsten och skolan samt externa aktörer såsom Familjefrid Kronoberg, Svenska kyrkan, Kvinnojouren och polisen.

Läs mer på sidan Våld och hot i nära relationer Länk till annan webbplats.

Det brottsförebyggande arbetet baseras inte bara på brottslighet utan även risk- och skyddsfaktorer. En riskfaktor är något som ökar risken för att ett barn eller ungdom ska utveckla ett normbrytande beteende. Skyddsfaktorer är faktorer som hjälper ett barn eller ungdom att stå emot riskerna, en typ av motståndskraft. Att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. En riskfaktor är bristfälliga skolpresentationer medan en skyddsfaktor är en positiv skolanknytning. TeamETT är ett närvaroteam som samverkan för att främja skolnärvaron och stödja elever, vårdnadshavare och skolor i det. Gruppen består bland annat av familjebehandlare, kommunala aktivitetsansvariga och en stödhund.

Närvaro i skolan - Markaryd Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2024 09:09
Sidansvarig: Lina van der Putten