Vision 2030

Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi varandra bättre, det här är vår vision för Markaryds kommun.

Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Under 2020 tog en parlamentarisk sammansatt grupp fram en vision för hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för arbetet låg de inkomna synpunkter som förts fram av allmänheten under medborgardialoger som hölls på olika platser i kommunen under vintern 2019.

Måndagen den 28 september 2020 antog kommunfullmäktige Vision 2030 som trädde i kraft vid årsskiftet 2020/2021. Visionen är uppdelad i fem olika målområden som tagits fram utifrån åldersgrupperna unga, vuxna samt äldre. Visionen i sin helhet finns att ta del av längre ner på denna sida.

Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi varandra bättre

Målområdena är

Mer information om de olika målområdena:

Fritid och kultur - unga:

Våra unga är en tillgång inom många verksamheter. Goda kommunikationer, lokaler och mötesplatser ger alla unga möjlighet och förutsättningar att ta del av det rika kultur, idrotts- och fritidsutbud som vi erbjuder och gemensamt skapar.

Fritid och kultur - vuxna:

Vi erbjuder rika möjligheter till kultur, fritids och idrottsliv. Våra cykel-, vandrings- och kulturleder är utbyggda och tillgängliga för alla. Digitaliseringen ger oss möjligheter att delta och utöva olika aktiviteter på jämlika villkor. Här kan man engagera sig i olika föreningar och aktiviteter med gott kommunalt stöd.

Fritid och kultur - äldre:

Våra äldre är en stor och viktig resurs i vår kommun. De erbjuds, tar del av och skapar ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter vilka är tillgängliga i hela kommunen. Alla ska känna sig säkra och trygga i offentliga miljöer och naturområden. Det finns goda kommunikationer så att man kan ta sig till olika evenemang och mötesplatser.

Samhällsbyggnad - unga:

Det är tryggt för alla att ta sig fram på egen hand i vår kommun. Vi har barnperspektivet för ögonen när vi planerar utformningen av våra bostadsområden, skolor och offentliga platser.
Det är spännande och utvecklande att besöka våra kreativa lekplatser och parker där konstnärliga utsmyckningar sätter fantasin i rörelse.

Samhällsbyggnad - vuxna:

Vi har en säker och trygg infrastruktur. Miljö, trygghets och generationstänkandet är i fokus vid planeringen av nya bostadsområden och nya områden för företagsetableringar. Vi uppmuntrar intressant arkitektur och konstnärlig. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av våra goda kommunikationer.

Samhällsbyggnad - äldre:

Den fysiska tillgängligheten är god i vår kommun. Gång- och cykelvägar är anpassade och de allmänna kommunikationerna är goda. Här finns attraktiva boenden som ger möjlighet till social gemenskap och som genom god arkitektur och konstnärlig gestaltning stimulerar kreativitet och god livsmiljö.

Omsorg - unga:

Våra barn och unga har tillgång till trygg och nära omsorg utförd av välutbildad och professionell personal. Om den nära omsorgen brister finns stöd att få. Barn och ungas behov står i centrum och vi anpassar vården genom samverkan, olika former av stöd och insatser efter individens behov och önskemål.

Omsorg - vuxna:

Våra omsorgsboenden kännetecknas av god kvalitet och hög professionalism hos personalen. Det finns hjälp och stöd att få för att kunna leva ett gott och innehållsrikt liv, där personlig integritet och möjligheten till egna aktiva val är i fokus. Vi känner oss trygga med att våra anhöriga, barn och äldre omfattas av en god omsorg med hög kvalitet.

Omsorg - äldre:

När våra äldre är i behov av omsorg har de tillgång till välutbildad och professionell personal. Vår omsorg håller hög kvalitet och präglas av att individen står i centrum och är delaktig i utformningen av sitt omsorgsbehov.

Utbildning - unga:

I våra skolor/förskolor känner sig samtliga barn och elever sig trygga och sedda. Vi har välutbildad och engagerad personal, samt ändamålsenliga lokaler med god ute- och innemiljö. Här förmedlas kunskap och man stimuleras och utvecklas utifrån sina individuella behov, förutsättningar och önskemål.

Utbildning - vuxna:

Tillsammans har vi höjt utbildningsnivån i kommunen. Vi prioriterar det livslånga lärandet. Vi kan byta yrkesbana och fortbilda oss under vårt yrkesliv. Det finns möjligheter till både högskole- och distansutbildningar.

Utbildning - äldre:

Våra äldre har goda möjligheter att delta i olika utbildningar. De är en tillgång för många verksamheter och är goda exempel och ambassadörer för det livslånga lärandet.

Sysselsättning - unga:

Genom vårt goda samarbete mellan skola och arbetsliv får våra ungdomar en ökad förståelse, samt en introduktion, till arbetslivet. Goda kommunikationer fysiskt och digitalt gör att vi kan erbjuda jämlika och jämställda arbets- och mötesplatser.

Sysselsättning - vuxna:

Vår kommun kännetecknas av ett rikt och varierat näringsliv. Vi underlättar för utbildning och fortbildning, för att öka och bredda karriärmöjligheterna. Vi har jämställda arbetsplatser med bra arbetsmiljöer.

Sysselsättning - äldre:

Våra äldre har tillgång till mötesplatser och aktivitetscenter som stimulerar och utvecklar den kraft de besitter. Våra äldre är en tillgång inom många verksamheter. De är delaktiga och utvecklar aktiviteter och föreningsliv, vilka ofta är generationsöverskridande.

Hur visionen tog sin form

Projektet 2030 – Tillsammans mot framtiden var ett projekt som gick ut på att skapa en grund inför framtagandet av Vision 2030. Syftet med projektet var att tillsammans skapa en bild av hur vår bygd ska se ut år 2030.

Under hösten 2019 uppmuntrades alla som bor och/eller verkar i kommunen att besvara en enkät för att på så sätt bidra med tankar och idéer i ett första steg. Gensvaret blev stort och många svar inkom. Efter enkätundersökningen gick vi in i nästa steg i processen, dialogmötena.

Under början av 2020 var vi ute i kommunen för att träffa medborgare och prata om framtidsdrömmar för utvecklingen av Markaryds kommun. Sex möten genomfördes i följande orter; Timsfors, Vivljunga, Strömsnäsbruk, Markaryd, Traryd och Ryd. Det var stor uppslutning till alla mötena och en härlig och engagerad stämning präglade dem samma. Precis som vid enkätundersökning kom även här in massor med goda idéer.

Workshop i skolans värld

För att engagera våra lite yngre medborgare, vår framtid, genomfördes även mindre workshops i skolan. Precis som vid dialogmötena var vi ute i några klasser och pratade om hur dem önskade att framtiden i Markaryds kommun skulle se ut. Vi uppmanade även skolan att själva försöka engagera sina elever i framtidstankarna. Det inkom många förslag, både beskrivna i bild och text, samt en modell som gjordes av klasser på Timsfors skola.

Grunden till Möjligheternas Markaryd

Sammanlagt deltog över 2000 personer i arbetet med 2030 – Tillsammans mot framtiden. En sammanfattning av arbetet kan ni ta del av längre ner på denna sida, under relaterade dokument. Alla idéer och tankar som inkom från enkäter, dialogmöten och digitalt forum kom sedan att bearbetas och omvandlas för att ligga till grund för den nu antagna visionen. Tillsammans skapades visionen som nu i sin tur ligger till grund för den nya översiktsplanen. Det arbetet kan ni läsa mer om under Översiktsplanering. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022 13:35
Sidansvarig: Lina van der Putten