Kvalitet och jämförelse

För att du som kommuninvånare ska få valuta för dina skattepengar, är det viktigt att vi hela tiden följer upp och utvecklar vår verksamhet.

Här kan du ta del av resultaten från några av de olika kvalitetsmätningar som genomförs i kommunen samt vilka åtgärder som vidtas med anledning av resultaten.

Resultat av utvärderingar

Här kan du ta del av resultaten från en del av de olika kvalitetsmätningar som genomförs i Markaryds kommun samt vilka åtgärder som vidtas med anledning av resultaten.

Observera att Kommunens kvalitet i korthet innehåller en mängd olika mått - som tagits från olika undersökningar. En del av resultaten i Kommunens kvalitet i korthet kan du därför även hitta i andra undersökningar.

Har du några synpunkter på resultaten kan du kontakta kommunen. Under rubriken Hur kan jag påverka? beskrivs olika sätt som du kan påverka på.

En plan över vilka utvärderingar som ska hanteras kommunövergripande samt hur detta ska göras hittar du här.

Medborgarundersökningen mäter vad medborgarna tycker om kommunen

Sedan 2005 har Markaryds kommun regelbundet deltagit i Statistiska centralbyråns medborgarundersökningar.

Medborgarundersökningarna mäter tre olika områden:

  • Vad medborgarna tycker om kommunen som en plats att bo och leva på
  • Vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter
  • Vad medborgarna tycker om sitt inflytande på kommunen

Näringslivsundersökningen mäter företagsklimatet i kommunen.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2017 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 31 300 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.

Vid 2019 års mätning kom Markaryd på plats två i landet i det sammanfattande omdömet med resultatet 4,52. De senaste fem åren har Markaryds kommun placerat sig på plats 3-1-1-1-2.

De områden som Markaryds kommun får bäst placering i är: tillämpning av lagar och regler, konkurrens från kommunen, sammanfattande omdöme, allmänhetens attityder, kommunpolitikers attityder samt skolans attityder.

Företagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.


Kommunens kvalitet i korthet mäter cirka 40 viktiga mått ur ett medborgarperspektiv.

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., SKR, undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med undersökningen är att ge invånarna kunskap om kvaliteten på kommunernas verksamhet, för att skapa underlag för en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Undersökningen används också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Eftersom undersökningen genomförts mer än tio år i rad kan vårt egna resultat jämföras långt tillbaka över tid. Resultaten jämförs även med övriga kommuner i länet samt med 240 andra kommuner i Sverige. 

Trygghetsmätningar mäter hur trygga medborgarna känner sig.

Markaryds kommun och polisen gör regelbundet trygghetsmätningar i kommunen. I mätningarna jämförs den upplevda tryggheten i länets kommuner. När resultaten är klara behandlas de först i Brottförebyggande rådet och sedan i kommunstyrelsen. De utgör sedan en del av underlaget för årliga samverkansavtal mellan polisen och kommunen samt handlingsplaner som syftar till att öka tryggheten i kommunen. 

Öppna jämförelse genomförs årligen av SKL. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser: Vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelse genomförs årligen av SKL. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser: Grundskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelse genomförs årligen av SKL. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelser: Gymnasieskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR har tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram öppna jämförelser kring folkhälsa. Den har genomförts två gånger: 2009 & 2014. Rapporten redovisar resultat på hälsan i befolkningen samt några av hälsans bestämningsfaktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.

Läs rapporten Öppna jämförelser: Folkhälsa 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelse genomförs årligen av SKR. Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Läs rapporten Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldreguiden jämför kommuners hemtjänst, äldreboenden och dagverksamheter

Äldreguiden med information om hemtjänstverksamheter och boenden i Sverige genomförs årligen av Socialstyrelsen.

Vad kostar verksamheten? - Jämför kostnaderna i Sveriges kommuner.

Sammanställning av kommunernas och regionernas samlade kostnader och intäkter.

Luppen mäter vad ungdomar tycker om kommunen.

Luppen genomfördes 2007 för första gången i Markaryds kommun. Sedan dess har ungdomsdemokratin i kommunen utvecklats och åtgärder har vidtagits för att förbättra ungdomars levnadsvillkor i kommunen.

Skolinspektionen granskar förskolor och skolor.

Skolinspektionen arbetar med olika typer av inspektion. Syftet är bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

Nationella prov är stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, i vissa kurser i gymnasieskolan och inom SFI och Komvux på gymnasial nivå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2022 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten