Folkhälsa/ANDTS

En god hälsa är kanske det vi människor värdesätter allra mest. Att aktivt arbeta med de faktorer vi kan påverka är viktigt, inte minst ur ett samhällsperspektiv.

Kommuninvånarnas hälsa är en viktig resurs och avgörande för
kommunens utveckling. Bäst hälsa finner man hos de människor som känner sig delaktiga, har medinflytande, känner samhörighet och jämlikhet, och har stöd ifrån sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att
varje individ ska få dessa möjligheter.

Folkhälsopolitikens övergripande mål är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.
Det är också här vi hittar skillnaden mellan hälsa och folkhälsa. Hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen medan folkhälsa betecknar det allmänna hälsotillståndet hos en hel befolkning - t.ex. invånarna i Markaryds kommun.

Målområdena
Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från 11 målområden som bedöms ha störst
betydelse för den svenska folkhälsan:

 1.  Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barn och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexuell och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och säkra livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

I Kronobergs län har kommunerna och landstinget prioriterat områdena 1, 3 och 11.

På nationell nivå samordnas folkhälsoarbetet av Folkhälsomyndigheten. I
Kronobergs län sker samordningen genom regionens enhet Folkhälsa och social utveckling.

ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Arbetet för att förebygga missbruk av droger samordnas i Region Kronoberg av länsstyrelsen.

Utifrån den nationella ANDTS-strategin (antagen av riksdagen) har länsstyrelsen, regionen och länets kommuner tagit fram en regional handlingsplan för ANDTS.

Markaryds kommun har slagit samman folkhälso- och ANDTS-frågorna. Kommunens centrala ledningsgrupp är styrgrupp för
folkhälso/ANDTS-arbetet. En kommunövergripande arbetsgrupp utför aktiviteter på uppdrag av styrgruppen.

Den regionala folkhälsopolicyn, den regionala ANDTS-planen och den regionala planen för barns och ungas uppväxtvillkor ska utgöra underlag för framtagande av kommunala styrdokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022 10:31
Sidansvarig: Lina van der Putten