Översiktsplanering

Möjligheternas Markaryd

Översiktsplanen har en central roll för den långsiktigt hållbara utvecklingen. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som ska ge stöd för kommande beslut om mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen syftar till att visa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ska vara vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas - exempelvis när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen är även viktig när kommunen eller andra myndigheter fattar beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande.

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan enligt Plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen ska redovisa hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunens ska även redovisa vilken hänsyn som ska tas till relevanta allmänna intressen och hur man anser att riksintressen ska tillgodoses, samt hur miljökvalitetsnormer ska följas. I översiktsplanen ska kommunen även visa hur man tänker ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling i kommunen.

Markaryds kommun år 2030 med utblick mot år 2050

Markaryds kommuns nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i juni 2022.

Läs mer under > Gällande översiktsplanering

Fördjupade översiktsplaner

Översiktsplanen är det mest övergripande planeringsdokumentet. I områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver redovisas mer i detalj tas även fördjupade översiktsplaner fram. En fördjupning kan fokusera på exempelvis ett temaområde eller ett avgränsat geografiskt område.

Planeringsstrategi

Översiktsplanen syftar till att visa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. I början av varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar, översiktsplanens aktualitet samt även redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare. Detta ska göras i en planeringsstrategi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2023 13:24