Vår värdegrund

Vår värdegrund - Engagemang, tillit, tillsammans

Vår värdegrund - Engagemang, tillit, tillsammans

För att stödja förverkligandet av vår vision och för att skapa en ännu mer trivsam, kreativ och utvecklande arbetsmiljö har vi en värdegrund. Vår värdegrund bygger på tre ord - engagemang, tillit och tillsammans.

Engagemang

Vi möter vår omgivning med nyfikenhet och gör skillnad i människors vardag.

Tillit

Vi tar tillvara på varandra och visar att vi vill varandra väl.

Tillsammans

Vi samskapar alla våra sammanhang och visar att vi är varandras framgång.

 

Syfte

Syftet med vår värdegrund är att vi som arbetar inom organisationen ska ha ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet.

Värdegrunden ska vägleda oss i hur vi vill att vi inom organisationen ska vara och hur vi ska bemöta vår omgivning.

Genom att ta till oss vår värdegrund och utgå från den i vår vardag, i vårt synsätt på vår omgivning och i våra mellanmänskliga möten, så kommer våra förutsättningar för att lyckas förverkliga vår vision, ”Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre!”, att väsentligt öka.

Därutöver syftar vår värdegrund även till att göra vår arbetsmiljö än mer trivsam, kreativ och utvecklande.

Under 2019 och 2020 genomfördes ett omfattande arbete med att ta fram en ny vision för kommunen, vilken antogs av kommunfullmäktige under hösten 2020.

Den nya visionen, ”Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre!” antogs i samstämmighet av samtliga partier som var representerade i kommunfullmäktige.

Parallellt med framtagandet av den nya visionen påbörjades under 2020 ett arbete inom kommunen som belyste vår organisationskultur, våra förhållningssätt och beteenden gentemot varandra.

Politiskt beslut

Initiativet utmynnade i ett politiskt beslut, via kommunfullmäktige, om att arbeta fram ett nytt värdegrundsdokument - ”Så vill vi ha det i Markaryds kommun!”. Det nya värdegrundsdokumentet skulle stödja oss i hur vi ska vara och agera som medarbetare och politiker, för att kunna förverkliga vår vision ”Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre!”.

Det beslutades att samtliga medarbetare och politiker skulle involveras i framtagandet av den kommunala organisationens nya värdegrund.

Under våren år 2021 har samtliga medarbetare på arbetsplatsträffar och politiker på politiska gruppmöten haft möjlighet att genom workshops föra fram det man som individ och grupp ansett vara det viktigaste att fokusera på, för att vi tillsammans ska göra varandra bättre. De förslag som inkommit från dessa workshops har därefter sammanställts.

Utifrån denna sammanställning har den nya värdegrunden tagits fram.

Redan för mycket längesedan lärde vi oss i Markaryds kommun vikten av att samarbeta.

För 400 år sedan var Markaryd utposten mot grannlandet i söder, då bland annat Skåne tillhörde Danmark. Detta område anses vara det mest krigshärjade i hela Europa.

Vi var då utsatta från två håll och många av våra byar brändes ständigt ned av både anfallande danskar och försvarande svenskar. Detta gjorde att vi tidigt lärde oss vikten av samarbete. Så när danska soldater var på väg norrut varnades vi av skåningarna på andra sidan gränsen och när svenska soldater marscherade söderut varnade vi befolkningen på den skånska sidan. Då var det en överlevnadsfråga att samarbeta - och även om livet är betydligt fredligare idag så är det lika viktigt för vår utveckling.

Därför kommer du ständigt att bli påmind om att vi gör varandra bättre tillsammans - mellan olika personalgrupper, över nämnds- och förvaltningsgränser, med kommunens näringsliv, föreningsliv och enskilda människor. Men också över kommun, region och landsgränser är förhållandet detsamma - vi samverkar.

Korta beslutsvägar och gemensam problemlösning

För ett antal år sedan stod ett tyskt företag med planerna på att etablera sig i södra Sverige. De hade många kommuner att välja bland. De fastnade till slut för Strömsnäsbruk i Markaryds kommun. På frågan varför de just valde oss, kom svaret omgående: ”Er kommun känns precis som vårt familjeföretag - korta beslutsvägar och med ett starkt fokus på att lösa frågor tillsammans.”

Detta arbetssätt har hjälpt oss i mängder av sammanhang, såsom vid stormen Gudrun, eller vid nedläggningar av olika företag. Men också vid roliga händelser, såsom byggen av biograf, bowlinghall och andra gemensamma projekt. För att inte tala om Vetenskapens hus, som kommer att bli ett roligt och spännande besöksmål - men framför allt ett projekt som kommer att ge våra barn och ungdomar mycket bättre möjligheter inför framtiden.

Så vart du än vänder dig i vår kommun kommer du ständigt att bli påmind om att…

TILLSAMMANS GÖR VI VARANDRA BÄTTRE

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2021 15:42