Upphandling

Här hittar du information om kommunens aktuella upphandlingar, samt vad som gäller om du som företagare vill delta i en upphandlingsprocess.

Markaryds kommuns upphandlingsfunktion är placerad under ekonomiavdelningen. Så långt det är möjligt ska samverkan ske inom Markaryds kommun för att uppnå samordningsvinster.

I vissa fall deltar Markaryds kommun i samordnade upphandlingar som anordnas av: Inköpssamverkan Kronoberg, SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet.

Markaryds kommuns upphandling av varor, tjänster och entreprenader regleras i två lagar.

Det är Lagen om offentlig upphandling (LOU, SFS 2016:1145), som är den lag som styr de flesta av kommunens upphandlingar och Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF, SFS 2016:1146) som reglerar upphandling inom vissa speciella områden, som t.e.x. distribution och produktion av el och dricksvatten.

 1. Planering
  En offentlig upphandling inleds med ett identifiering av ett behov och en analys av hur behovet kan tillgodoses. Upphandlingen planeras därefter och en beräkning ges av kontraktets totala värde.
 2. Upphandlingsdokumentet
  Kommunen skapar ett upphandlingsdokument som är det underlag för anbud som kommunen tillhandahåller leverantörer inför en upphandling. Till upphandlingsdokumentet bifogas kompletterande handlingar. Om en leverantör tycker att något i upphandlingsdokumentet är otydligt eller felaktigt ser vi gärna att ansvarig upphandlare på kommunen kontaktas. Frågor och ifrågasättande tar vi gärna emot, men skall göras under anbudstiden och i god tid innan sista anbudsdag.
 3. Annonsering
  Upphandlingen annonseras. En annonsering kan göras på olika sätt beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas. Valet av upphandlingsförfarande påverkas av upphandlingens beräknade värde, typ av upphandlande myndighet och kategori av tjänst.

  Direktupphandlingar behöver inte annonseras och annonsering behöver heller inte ske i vissa, särskilt i lagen angivna, situationer vid förenklat förfarande och vid förhandlat förfarande.
 4. Anbudsgivning
  Kommunen beskriver hur ansökningar (i annons) och anbud i övrigt (i annons eller upphandlingsdokument) ska lämnas till kommunen. Anbud till Markaryds kommun lämnas i de allra flesta fall i kommunens upphandlingssystem. Anbudsansökningar och anbud omfattas av så kallad absolut sekretess fram till det att kommunen beslutat att tilldela kontrakt till antagen leverantör/leverantörer. Det betyder att kommunen inte får lämna ut några uppgifter om anbuden till någon andra än den som lämnat anbudet.
 5. Kvalificering (Kontroll av leverantörers lämplighet)
  De leverantörer som lämnar anbud granskas utifrån de krav som ställts i upphandlingsdokumentet eller annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet.
 6. Utvärdering av anbud
  Kommunen skriver kontrakt enligt den utvärderingsgrund som har angivits i upphandlingsdokumentet; bästa förhållande mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris.
 7. Tilldelningsbeslut
  Kommunen meddelar alla leverantörer som lämnat anbud vilken leverantör som vunnit upphandlingen, så kallat tilldelningsbeslut. Efter att tilldelningsbeslut har fattats och tilldelningsbesked skickats börjar en tidsfrist på tio dagar, att löpa. Under denna period får avtal ej tecknas och man har som leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning om man tycker att någon felaktighet har begåtts i upphandlingen.
 8. Avtal och beställning
  Avtal tecknas och beställning sker av den upphandlade varan eller tjänsten.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Sofia Wallin

Upphandlare

sofia.wallin@markaryd.se
0433-73829