Upphandling

Här hittar du information om kommunens aktuella upphandlingar, samt vad som gäller om du som företagare vill delta i en upphandlingsprocess.

Markaryds kommuns upphandlingsfunktion är placerad under ekonomiavdelningen. Så långt det är möjligt ska samverkan ske inom Markaryds kommun för att uppnå samordningsvinster.

I vissa fall deltar Markaryds kommun i samordnade upphandlingar som anordnas av: Inköpssamverkan Kronoberg, SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet.

Markaryds kommun upphandlar varor, tjänster och entreprenader.

Dessa upphandlingar regleras av fem olika lagar:

 • LOU (2016:1145) Lag om offentlig upphandling
 • LUF (2016:1146) Lag om upphandling inom försörjningssektorerna
 • LUFS (2011:1029) Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
 • LOV (2008:962) Lag om valfrihetssystem
 • LUK (2016:1147) Lag om upphandling av koncessioner
 1. Planering
  En offentlig upphandling inleds med ett identifiering av ett behov och en analys av hur behovet kan tillgodoses. Upphandlingen planeras därefter och en beräkning ges av kontraktets totala värde.
 2. Upphandlingsdokumentet
  Kommunen skapar ett upphandlingsdokument som är det underlag för anbud som kommunen tillhandahåller leverantörer inför en upphandling. Till upphandlingsdokumentet bifogas kompletterande handlingar. Om en leverantör tycker att något i upphandlingsdokumentet är otydligt eller felaktigt ser vi gärna att ansvarig upphandlare på kommunen kontaktas. Frågor och ifrågasättande tar vi gärna emot, men skall göras under anbudstiden och i god tid innan sista anbudsdag.
 3. Annonsering
  Upphandlingen annonseras. En annonsering kan göras på olika sätt beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas. Valet av upphandlingsförfarande påverkas av upphandlingens beräknade värde, typ av upphandlande myndighet och kategori av tjänst.

  Direktupphandlingar behöver inte annonseras och annonsering behöver heller inte ske i vissa, särskilt i lagen angivna, situationer vid förenklat förfarande och vid förhandlat förfarande.
 4. Anbudsgivning
  Kommunen beskriver hur ansökningar (i annons) och anbud i övrigt (i annons eller upphandlingsdokument) ska lämnas till kommunen. Anbud till Markaryds kommun lämnas i de allra flesta fall i kommunens upphandlingssystem. Anbudsansökningar och anbud omfattas av så kallad absolut sekretess fram till det att kommunen beslutat att tilldela kontrakt till antagen leverantör/leverantörer. Det betyder att kommunen inte får lämna ut några uppgifter om anbuden till någon andra än den som lämnat anbudet.
 5. Kvalificering (Kontroll av leverantörers lämplighet)
  De leverantörer som lämnar anbud granskas utifrån de krav som ställts i upphandlingsdokumentet eller annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet.
 6. Utvärdering av anbud
  Kommunen skriver kontrakt enligt den utvärderingsgrund som har angivits i upphandlingsdokumentet; bästa förhållande mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris.
 7. Tilldelningsbeslut
  Kommunen meddelar alla leverantörer som lämnat anbud vilken leverantör som vunnit upphandlingen, så kallat tilldelningsbeslut. Efter att tilldelningsbeslut har fattats och tilldelningsbesked skickats börjar en tidsfrist på tio dagar, att löpa. Under denna period får avtal ej tecknas och man har som leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning om man tycker att någon felaktighet har begåtts i upphandlingen.
 8. Avtal och beställning
  Avtal tecknas och beställning sker av den upphandlade varan eller tjänsten.

Markaryds kommun har tagit beslut om att tillämpa utmaningsrätt. Detta innebär att du som är intresserad av att driva en kommunal verksamhet kan utmana kommunen.

Vad innebär utmaningsrätt?

Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen. Syftet med utmaningsrätten är framför allt att pröva om verksamheter som bedrivs av kommunen drivs på bästa sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnader. Målet är ökad mångfald, effektivitet och kvalitet. All verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna medarbetare.

Den nämnd som är ansvarig för verksamheten är skyldig att pröva utmaningen och avgöra om den ska leda till en förstudie eller annan åtgärd. Nämnden kan vid en prövning besluta att verksamheten inte ska konkurrensutsättas vilket innebär att utmaningen avslås.

Om utmaningen antas inleds en förstudie som blir underlag för nämndens beslut. Om nämnden beslutar att verksamheten kan konkurrensutsättas lämnas ärendet vidare för upphandling i vanlig ordning och är öppen för alla intressenter och inte bara för utmanaren.

Om någon föreslår en utmaning för en verksamhet som redan idag är konkurrensutsatt och som enligt avtal drivs av en entreprenör betraktas utmaningen som en intresseanmälan om att delta i kommande upphandling för den aktuella verksamheten.

Vill du veta mer om utmaningsrätt är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2023 10:49
Sidansvarig: Lina van der Putten