Enskilda vägar

Enskild väg

Sveriges vägnät består av allmänna och enskilda vägar. Enskilda vägar är vägar som inte stat eller kommun är väghållare för. Det är i stället vägsamfälligheter,  eller enskilda fastighetsägare som har ansvaret för dem.

Driftbidrag
Staten betalar genom Trafikverket årligen ut driftbidrag till de enskilda vägar som uppfyller verkets kriterier, se länk. Bidragen är grundade på en kostnadsbedömning gjord av Trafikverket. Markaryds kommun betalar till dessa statsbidragsberättigade vägar en summa som står i relation till vad Trafikverkets betalar för samma väg. Kommunens utbetalning sker vid halvårsskiftet och avser föregående år. Dvs driften för t ex år 2010 utbetalas 2011 osv. För att en enskild väghållare ska få ut sitt kommunbidrag kräver kommunen att väghållaren lämnar in kassaredovisning, revisionsberättelse och uppgifter om dess styrelse. Information om detta skickas till väghållarna i mars-april varje år. Ett 70-tal enskilda vägar får driftbidrag från Markaryds kommun.

Privata utfartsvägar

Förutom bidrag till de vägar som får statsbidrag betalar kommunen också ut driftbidrag till privata utfartsvägar utanför tätorten. Dessa vägar betjänar en eller flera fastigheter där minst en person är permanent bosatt. Bidraget är 3 kr/meter för den del av vägen som överskrider 500 meter. Väglängden avrundas uppåt till jämnt 100-tal meter och räknas från fastighetsgräns och ut till allmän eller enskild väg med statsbidrag. Exempel: Vägen är 1260 meter lång. Bidraget blir 2400 kr. Det är drygt 20 privata utfartsvägar som får detta bidrag.

Den som bor på en fastighet utanför tätorten kan ansöka om sådant bidrag. Man lämnar in en skriftlig ansökan, där fastighetsbeteckning och namnet på den som bidraget ska utbetalas till anges. Kommunens gatuenhet behandlar ansökan och fattar beslut om ev. bidrag och bidragets storlek. 

Investeringsbidrag
I speciella fall kan kommunen betala ut bidrag till enskilda vägars investeringar. Kommunen budgeterar årligen en summa till driftbidragen men normalt inte till investerinar. Ansökan om investeringsbidrag måste ske skriftligen i god tid så att de hinner behandlas politiskt och sedan tas upp i budget..

Till de vägar som är berättigade underhållsbidrag så har vi from 2017 ett särskilt driftbidrag som kan sökas hos kommunen. Vår budget till ordinarie underhållsbidrag ska täcka de % vägföreningarna får årligen från kommunen (mellan 30-10% av trafikverkets bidrag beroende på vägtyp).
Nytt from 2017 är att det finns möjlighet för föreningar, som enligt trafikverkets definition är berättigade underhållsbidrag, att söka ett särskilt driftbidrag. Storleken på bidraget beror på huruvida ordinarie underhållsbidrag går ihop med budgeterade medel.

För att bevilja särskilt driftbidrag behöver ansökningshandlingar innehålla nedan uppgifter från er vägförening.

Vi vill att ni grundligt beskriver:
1. Vilka åtgärder som ska utföras samt ritningar på objektet
2. Behovet av åtgärderna
3. Anledningen till varför ni inte kan genomföra åtgärden med de medel ni redan fått från trafikverket och kommunen- anledningen till varför ni söker bidrag, -anledningen till varför era årliga driftbidrag från kommunen inte täcker kostnaden
4. Beräknad kostnad och storlek på önskat bidrag
5. Offerter
6. Finansiering: Eget kapital och beviljade bidrag från trafikverket –sökta och beviljade bidrag från trafikverket samt en redovisning viken möjlighet föreningen själv kan bidra ekonomiskt
7. Tidplan

Ansökningshandlingar ska vara inkomma till kommunen senast 30/6. Efter genomgång av utfall till ordinarie underhållsbidrag besvaras ansökningshandlingar för särskilt bidrag senast i september.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:35
Sidansvarig: Lina van der Putten