Flyttning av fordon

Bilvrak

Kommunens uppgift är inte att bedriva någon polisiär verksamhet eller bötfällning, utan endast flyttning av övergivna fordon och fordon som står felaktigt långtidsparkerade.

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får enligt lag (Lag (1982:129) om flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF) flyttas av kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverket. Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet finns på.

Vid förflyttning av fordon är det skillnad på fordonsvrak och på övergivna bilar. Det gäller även olika regler för olika sorters mark, som t.ex. statligt vägområde, kommunala gator/mark och privat mark. Det är inte tillåtet att på eget initiativ flytta bort någon annans fordon även om den verkar övergiven och står olovligt på privat mark.

Fordonsvrak
I de fall där fordon bedöms som fordonsvrak (skrotbil) får fordonet omedelbart fraktas till bilskrot eller annan uppsamlingsplats. Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart den verkställande myndigheten (6 § LFF) och ska som huvudregel skrotas så snart möjligt (3 § LFF). Verkställande myndigheten underrättar Polismyndigheten om flyttningen. Fordonets registrerade ägare får beslut och protokollskopia hemsänt via rekommenderat brev med mottagningsbevis). Kommunen utför fotodokumentation och upprättar protokoll.

I de fall där kommunen har möjlighet att flytta fordon kan flyttningen variera mellan kort och lång flyttning. Vid lång flyttning tas fordonet till en särskild uppställningsplats.

Fordon som kommunen får flytta är:

1: Fordon som hindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen.
2: Fordon med kör- och brukandeförbud (avställda fordon)
3: Fordon som står uppställda mot förbud om stannande och parkering.
4: Fordon som står uppställda så att fara för trafikolyckor uppstår eller utgör hinder i trafiken.

Vid kort flyttning placeras en grön lapp ”Meddelande om fordonsflyttning” väl synligt på fordonet.
Fordonet flyttas till en lämplig plats i omedelbar närhet från ursprungsplatsen. Polismyndigheten underrättas. Det skickas en kopia på protokoll inkl. fotodokumentation till registrerad fordonsägare via post (rekommenderat brev med mottagningsbevis). Registrerad fordonsägare debiteras för flyttningen.

Vid lång flytt placeras en röd lapp ”Uppmaning om flyttning” väl synligt på fordonet.
Uppmaningen innebär ägaren ska flytta fordonet senast på tredje vardagen efter det att uppmaningen utställdes. En kopia på uppmaningen skickas i rekommenderat brev med -mottagningsbevis till fordonsägaren. Om fordonsägaren inte flyttar fordonet själv inom utsatt tid, verkställer kommunen flyttningsbeslutet och fordonet flyttas till den uppställningsplats som står i protokollet. Protokoll inkl. fotodokumentation upprättas. Beslut meddelas på protokollet. Polismyndigheten meddelas och fordonsägaren får via rekommenderat brev med mottagningsbevis besked om flytten inkl. kopia på protokollet.

I samband med flyttningen lämnar kommunen in eventuella värdeföremål till polisens hittegodsavdelning.

I de fall där ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar övergår ägarskapet till kommunen som då kan välja att sälja eller skrota fordonet.

I de fall där ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet övergår till kommunen. Kungörelse sätts upp på offentlig anslagstavla i kommunreceptionen. (Förordning 1993:1420).

Fordonet lämnas ut om full ersättning erhållits för samtliga kostnader som bärgning, förvaring etc. Eftersom fordonet kan behållas som pant (8 § LFF) är det rimligt att kräva att fordonsägaren ska ha betalt de kostnader hen är skyldig innan fordonet lämnas ut. Ägaren ska kunna legitimera sig som behörig (ägarbevis). ”Passande bilnycklar” godtas inte som möjlighet för att hämta ut fordonet.

Markägaren kan be kommunen om hjälp

När marken ägs av en privatperson krävs det att markägaren uttryckligen ber kommunen om hjälp med fordonsflytt. Kommunen kan bistå med sökning/framtagning av ägaruppgifter på fordonet.

Där ett fordon, som mot markägares vilja, ställs på dennes mark måste markägaren underrätta fordonsägaren om att uppställningen är oönskad och uppmana hen att själv flytta fordonet. Det ska ske antingen muntligt eller skriftligt via brev (Rekommenderat brev med mottagningsbevis). Fordonet ska ha stått parkerat i minst sju dygn på tomtmark som inte är reglerad enligt LKOP (Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Markägaren måste ha varit aktiv i sökandet efter fordonsägaren eftersom fordonet får flyttas först en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren och hen inte anträffats. Protokoll ska upprättas av markägaren.

Om fordonet ändå inte flyttas kan markägaren begära hjälp från kommunen på särskild blankett ”Begäran om flyttning av fordon på tomtmark” (länk till blankett).

Fordonsägaren är skyldig att ersätta för flyttningskostnader samt övriga kostnader som flyttningen medför. Om fordonsägaren inte betalar, förbinder sig markägaren att betala dessa kostnader där självkostnaden är beräknad till 3000 kr.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023 14:23
Sidansvarig: Lina van der Putten