Hastighetsplan

Väg

Kommunstyrelsen i Markaryds kommun har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra en översyn av hastighetsgränserna i fyra av kommunens tätorter enligt det nya hastighetsgränssystemet som infördes 2008. Tätorterna som berörs är Markaryd, Timsfors,
Strömsnäsbruk och Traryd.

Förslaget till nya hastighetsgränser bygger på den kunskap som finns om hur hastigheten påverkar samhället, bland annat stadskaraktär, trafiksäkerhet, trygghet (upplevd säkerhet) och framkomlighet för de olika trafikantgrupperna, de nationella och kommunala transportmålen samt de mål som VA/Gatuenheten skapade vid arbetets början. VA/Gatuenheten har skapat en
hastighetsplan utifrån metodiken Rätt fart i staden (Johansson mfl 2008).
Hastighetsplanen visar hur kommunen vill anpassa hastighetsgränserna i
tätorterna Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk och Traryd. Rapporten syftar till
att beskriva bakgrunden, målen, metodiken samt de analyser som ligger till
grund för hastighetsplanen.

Hastighetsplanen har, efter beslut i kommunfullmäktige, skickats ut på remiss till Polisen, Trafikverket och berörda instanser. Skriftliga svar har inkommit och genomgång av synpunkterna samt kommentarer till dessa pågår via en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer tillsammans med hastighetsplanen utgöra beslutsunderlag för politiken vid beslut om antagande av hastighetsplan för Markaryds kommun.

Nedan hittar ni rapporten som ligger till grund för hastighetsplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:35
Sidansvarig: Lina van der Putten