Gator och trafik

Gatuenheten ansvarar tillsammans med parkenheten och fastighetsenheten för drift och underhåll samt nybyggnation av gator, vägar, cykelvägar, parkeringsplatser och gatubelysning i tätorterna på de allmänna vägar där kommunen är väghållare.

Sveriges vägnät består av allmänna och enskilda vägar.

Trafikverket ansvarar på motsvarande sätt för de allmänna vägar där de är väghållare. På kartan ses de vägar där Trafikverket är väghållare i kommunen.

Enskilda vägar är vägar som inte stat eller kommun är väghållare för. Det är i stället vägsamfälligheter eller enskilda fastighetsägare som har ansvaret för dem.

I kommunens uppdrag ingår också tillståndsgivning till företag i frågor om parkering, markupplåtelse (som till exempel för uteservering och varuskyltning), evenemang, dispenser och grävtillstånd. Tänk på att tillstånd för användande av offentlig plats, offentlig tillställning, allmän sammankomst och idrottsevenemang söks hos Polismyndigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2024 14:21
Sidansvarig: Lina van der Putten