Närvaro i skolan

Barn har, enligt FN:s barnkonvention och skollagen, rätt till utbildning. Barn som är bosatta i Sverige har dessutom skolplikt enligt föreskrifterna i skollagens 7:e kapitel. Om en elev är borta från skolan ofta eller länge är rektor enligt skollagen skyldig att snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig. Det gäller både i de obligatoriska skolformerna och i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Varje skoldag och varje lektion är viktig för eleverna och detta synsätt behöver genomsyra hela skolans verksamhet. Mentor och övrig skolpersonal ska proaktivt uppmärksamma närvaroproblem. Orsaker till frånvaro berör vanligtvis flera områden som skola, hem, kamrater och sårbarhet hos eleven (Skolverket, 2010). Frånvaron kan också vara relaterad till religiösa, ideologiska eller kulturella faktorer. Orsakssambanden är ofta komplexa och det är sällsynt att hitta en orsak som endast är kopplad till bara en av dessa grupper. Frånvaro ska uppmärksammas, oavsett orsak. De åtgärder som vidtas behöver grunda sig i en analys av de bakomliggande orsakerna i det enskilda fallet.

TeamETT är Markaryds kommuns samverkansteam som verkar för att främja skolnärvaro och stödja elever, vårdnadshavare och skolor i situationer med omfattande skolfrånvaro. TeamETT bemannas av medarbetare från utbildnings- och kulturförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen. För mer information om TeamETT kontakta samordnare Martina Bengtsson, martina.bengtsson@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024 15:29