Kommunens organisation

En kommuns organisation kan se ut på olika sätt. Det som är gemensamt är att verksamheten styrs av en politisk ledning.

Markaryds kommun har fem olika förvaltningar, alla med sitt eget verksamhetsområde. De olika förvaltningarna styrs av en politiskt tillsatt nämnd.

Se här hur du lättast kommer i kontakt med respektive representanter för våra förvaltningar och nämnder.

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen är indelad i fem olika avdelningar: stabs- och säkerhetsavdelning, IT-avdelning, näringslivsavdelning, ekonomiavdelning och HR.

Förvaltningschef är kommunchef Elisabeth Fock.

Tekniska förvaltningen lyder under kommunstyrelsen förutom miljö- och byggenheten som lyder under miljö- och byggnadsnämnden.

Tekniska förvaltningen består av: miljö- och byggenhet, VA/Gata/park- enhet, fastighetsenhet, räddningsenhet, lokalvårdsenhet, kostenhet och samhällsbyggnadsstab.

Förvaltningschef är Asim Serdarevic.

Socialförvaltningens nämnd är socialnämnden.

Inom socialförvaltningen finns det verksamheter inom Individ- och familjeomsorg (IFO), omsorg och äldreomsorg.

Inom IFO ingår stöd och behandlingsgrupp, myndighetsgrupp och utredningsenheten för stöd och omsorg.

Inom äldreomsorgen och omsorgen finns hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, hemsjukvård, rehab, bostad med särskild service, daglig verksamhet, dagverksamheter och personlig assistans.

Tillförordnad socialchef är verksamhetscef IFO Anna-Karin Pålsson.

Utbildnings- och kulturförvaltningens nämnd är utbildnings- och kulturnämnden.

Utbildnings- och kulturförvaltningen är indelad i sex enheter: elevhälsa, förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och kultur- och fritid. Markaryds kommun har fem stycken förskolor, fyra stycken grundskolor och ett gymnasium. Under kultur- och fritidsenheten ingår biblioteksverksamhet, badverksamhet, fritidsverksamhet och kulturverksamheten.

Förvaltningschef är Susanne Appelberg,

Arbetsmarknad- och integrationsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen.

Arbetsmarknad- och integrationsförvaltningen består av tre enheter: socialt arbete, stöd och utveckling och vuxenutbildning. Under socialt arbete ingår ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad.

Förvaltningschef är Daniel Linares

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2024 14:03
Sidansvarig: Lina van der Putten